Uruchomiono tryb zwyczajny przedłużania licencji

Na platformie PZPN24 uruchomiony została możliwość składania wniosków o przedłużenie licencji trenerskiej w trybie zwyczajnym. Szkoleniowcy chcący podtrzymać swoje uprawnienia mają czas, by to zrobić do 31 grudnia.


​Aplikacja poprzez system elektroniczny to jedyna droga​ do uzyskania prolongaty. Aby, złożyć wniosek, należy w zakładce "Wydarzenia" wybrać kategorię "Kursy, licencje & konferencje", a następnie z list po lewej stronie wybrać jako organizację Wielkopolski ZPN, jako rodzaj zaś licencje trenerskie. Niezbędne do pozytywnego rozpatrzenia sprawy będzie załączenie wskazanych dokumentów:

- skan dyplomu ukończenia kursu trenerskiego – stosownie do rodzaju wnioskowanej licencji;
- skany zaświadczeń o uczestnictwie w trenerskich konferencjach szkoleniowych organizowanych przez PZPN lub Wojewódzkie ZPN - minimum 15 godzin z 3 ostatnich lat;
- skan zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego - ważne 6 miesięcy od daty wystawienia;
- skan oświadczenia o braku lub wszczęciu/trwaniu postępowania dyscyplinarnego za przewinienie korupcji w sporcie oraz o orzeczonych karach dyscyplinarnych, w tym w szczególności za przewinienia dyscyplinarne określone w art. 79 Regulaminu Dyscyplinarnego (do pobrania w trakcie aplikacji).

Wszystkie wyżej wymienione skany są niezbędne, a ich brak uniemożliwia dalsze pełnienie funkcji trenera. W przypadku certyfikatów konferencji, wszystkie mogą pochodzić z jednego roku kalendarzowego. Konferencje w zdecydowanej większości mają przypisane pięć godzin szkolenia, a zatem, by przedłużyć licencję, należy załączyć trzy dyplomy potwierdzające udział w kursokonferencjach.

Licencje przedłużane są na okres maksymalnie trzech lat, zawsze do końca roku kalendarzowego. Opłaty za przedłużenie należy dokonać po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku - zgodnie z informacjami jakie trenerzy otrzymają w wiadomości potwierdzającym przedłużenie uprawnień.

Tryb zwyczajny przedłużania licencji trwa do 31 grudnia. Szkoleniowcy, którzy nie złożą stosownych wniosków w tym czasie, będą mogli ubiegać się o przedłużenie licencji w trybie nadzwyczajnym. Wiąże się to jednak ze zdecydowanie większymi kosztami sięgającymi 5-krotności opłaty zwyczajnej.

Szerszych informacji dotyczących procesu licencyjnego udziela Jakub Strużyński telefonicznie - 517 426 314 oraz mailowo - jakub.struzynski@wielkopolskizpn.pl.