STATUT WIELKOPOLSKIEGO ZPN

WERSJA DO POBRANIARozdział I - Nazwa, teren działania, siedziba władz, charakter prawny
Rozdział II - Cele i zadania oraz sposoby ich realizacji
Rozdział III - Członkowie Wielkopolskiego ZPN, ich prawa i obowiązki
Rozdział IV - Organy Wielkopolskiego ZPN
Rozdział V - Organy jurysdykcyjne Wielkopolskiego ZPN
Rozdział VI - Prowadzenie rozgrywek
Rozdział VII - Organy wykonawcze i administracyjne Wielkopolskiego ZPN
Rozdział VIII - Wyróżnienia i nagrody
Rozdział IX - Majątek i fundusze Wielkopolskiego ZPN
Rozdział X - Zmiana statutu i rozwiązanie Wielkopolskiego ZPN