fot. Wielkopolski ZPN

Fundacje uprawnione do członkostwa w Wielkopolskim ZPN

Uchwałą Zarządu w dniu 15 czerwca, Polski Związek Piłki Nożnej dopuścił do członkostwa w strukturach związkowych podmioty działające w formie fundacji. Inicjatorem dokonania tej niezwykle istotnej zmiany był Wielkopolski ZPN.

Zarząd PZPN dokonał nowelizacji uchwały nr XII/194 z dnia 11 grudnia 2015 r. o członkostwie (z późniejszymi zmianami). Na mocy wprowadzonych zmian, kluby występujące w IV lidze i niższych klasach rozgrywkowych mogą teraz działać również w formie prawnej fundacji. Oznacza to, że nie będzie już formalnych przeciwwskazań, aby kluby sportowe działające pod tą postacią zgłaszały akces do Wielkopolskiego ZPN i uczestniczyły w rozgrywkach prowadzonych przez Związek.

Do tej pory, zgodnie z przepisami związkowymi, klub piłkarski mógł działać w formie stowarzyszenia, spółki akcyjnej, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością bądź uczniowskiego klubu sportowego. Coraz częściej swój akces do uczestnictwa w rozgrywkach zaczęły zgłaszać podmioty funkcjonujące jako fundacje. Dostrzegając tę tendencję, Wielkopolski ZPN na czele z Prezesem Pawłem Wojtalą, postanowił nadać sprawie odpowiedni bieg.

Pismem z dnia 12 lipca 2018 r. Związek zwrócił się z wnioskiem do Zarządu PZPN o zmianę postanowień uchwały o członkostwie w omawianym zakresie, a następnie popierał ich wprowadzenie na dalszym etapie prac legislacyjnych. Działania te zostały zwieńczone skuteczną finalizacją sprawy.

Dopuszczenie do struktur związkowych podmiotów działających jako fundacje to kolejna zmiana przepisów ogólnozwiązkowych zapoczątkowana przez Wielkopolski ZPN. Wspomnieć tu należy chociażby wcześniejsze zmiany rozszerzające katalog osób uprawnionych do sprawowania opieki medycznej na zawodach niższych klas rozgrywkowych. Ponadto, ilekroć pojawiają się wątpliwości interpretacyjne przepisów PZPN, to Wielkopolski ZPN występuje do Zarzadu PZPN z prośbą o ich wykładnię, próbując jednocześnie forsować rozwiązania najbardziej korzystne z perspektywy zrzeszonych w naszym Związku klubów.