fot. Wielkopolski ZPN

Granty - co warto wiedzieć (FAQ)?

Do 17 stycznia składać można wnioski o wsparcie organizowanego wydarzenia przez Wielkopolski ZPN w ramach konkursu grantowego. Jako że jest to pierwsza edycja programu, Związek przygotował zestaw najczęściej pojawiających się zapytań dotyczących konkursu.

Przypominamy, że rok kalendarzowy został podzielony na cztery etapy organizacji konkursu odpowiadające kwartałom. Tylko do piątku istnieje możliwość ubiegania się o wsparcie działań realizowanych w miesiącach styczeń - marzec. Szczegółowe informacje co i jak należy zrobić, by aplikować o grant, znaleźć można w ogłoszeniu konkursowym (tutaj - klik!).

NAJCZĘSCIEJ ZADAWANE PYTANIA

1. Czy można złożyć więcej niż jeden wniosek?

Nie. Każdy podmiot może w danym konkursie złożyć tylko jeden wniosek.

2. Czy złożony wniosek można poprawić?

Tak. Można to zrobić tylko do czasu zakończenia przyjmowania wniosków, tj. do 17 stycznia. Przesłanie poprawionego wniosku jest równoznaczne z usunięciem poprzedniego wniosku.

W czasie rozpatrywania wniosków Komisja może zwrócić się do wnioskodawcy o uzupełnienie w ciągu 48 godzin wniosku celem dokonania rzetelnej oceny.

3. Czy o grant może ubiegać się podmiot niezrzeszony w Związku?

Tak. Konkurs jest otwarty dla wszystkich inicjatyw o charakterze piłkarskim. Nie ma też znaczenia osobowość prawna wnioskodawcy. Może nim być również osoba fizyczna.

4. Czy można uzyskać wsparcie wydarzenia organizowanego przed dniem rozstrzygnięcia konkursu?

Wydarzenia organizowane przed 24 stycznia mogą ubiegać się jedynie o duży grant, a w przypadku jego przyznania, muszą rozliczyć wydatkowanie środków fakturami opłaconymi przed imprezą.

Problem ten dotyczy wyłącznie I etapu konkursu na I kwartał 2020 roku. Kolejne tury będą organizowane i rozstrzygane przed rozpoczęciem kwartału, którego dotyczą. W przypadku imprez w II kwartale planowane jest ogłoszenie konkursu w II połowie lutego.

5. Czy grant może być przyznany na wydarzenia o większym zasięgu, z mniejszym udziałem zespołów z Wielkopolski (np. eliminacje rozgrywek ogólnokrajowych)?

Tak. Ważne by wniosek dotyczył imprezy piłkarskiej.

6. Czy można pozyskać grant na obchody rocznicowe?

Tak. Pod uwagę brane są wszystkie działania związane z piłką nożną. Rozumie się przez to m.in. wszystkie wydarzenia organizowane przez klub – np. jubileusze, bale charytatywne etc..

7. Czy można starać się o grant na imprezy cykliczne (np. organizacja ligi, cyklu grand prix)?

Tak, przy czym grant należy składać na okres, w którym rozpoczyna się cykl/liga.

8. Czy można jednocześnie składać wniosek na duży i mały grant?

Tak, ale otrzymać można tylko jeden z grantów. Wniosek na oba granty musi zostać złożony na jednym formularzu. Wówczas w przypadku nieprzyznania dużego grantu Komisja będzie ponownie rozpatrywała wniosek pod kątem małego grantu.

9. Czy można składać wniosek o duży grant w wysokości niższej niż 4000 złotych?

Tak. Podana kwota to maksymalna wartość przyznanego wsparcia, ale wnioskowana kwota może być niższa. Należy przy tym pamiętać, że przyznane środki finansowe muszą zostać rozliczone poprzez przedstawienie dokumentów potwierdzających faktyczne poniesienie środków.

10. W jaki sposób następuje weryfikacja wydatkowania środków z dużego grantu?

Jak każde wsparcie dotacyjne, grant należy rozliczyć poprzez przedstawienie dokumentów wydatkowania środków zgodnie z preliminarzem ustalonym przed imprezą z Wielkopolskim ZPN. Przedstawienie preliminarza wraz z wnioskiem może mieć wpływ na jego właściwą ocenę.

11. Czy niewykorzystane środki z dużego grantu trzeba zwrócić?

Tak. Nie ma możliwości, by wspierane wydarzenie zakładało osiągnięcie zysku przez organizatora. Organizator wydarzenia nie może być jednocześnie podmiotem wystawiającym dokument (sprzedawcą) przedstawiany w rozliczeniu.

12. Czy mały grant może zostać przeznaczony na inny cel niż wskazany w formularzu?

Nie. Mały grant jest realizowany przez Wielkopolski ZPN w ustaleniu z wnioskodawcą tylko w formie materialnej – przekazania nagród – bądź usługi sędziowskiej.

13. Czy wnioskodawca, który otrzyma grant, może decydować o miejscu zakupu nagród lub stawce wynagrodzenia sędziów?

Nie. Związek ustala stawkę sędziowską na podstawie planowanego czasu turnieju i rozlicza wykonaną pracę z delegowanymi arbitrami. W zakresie nagród wnioskodawca może wskazać, co chciałby otrzymać (liczba / rodzaj medali, pucharów, sprzętu sportowego), ale nie może wskazać konkretnej marki/wzoru/modelu produktu. Decyzję o miejscu zakupów podejmuje i transakcję realizuje Wielkopolski ZPN. 

14. Co w przypadku, gdy obliczona wartość wsparcia w ramach małego grantu przekroczy maksymalną kwotę?

Przekazane wsparcie ze strony Związku nie może przekroczyć w małym gracie wartości 1000 złotych. W przypadku wyższego zapotrzebowania ponad wskazany limit, sposób pokrycia dodatkowych kosztów przez wnioskodawcę będzie ustalany indywidualnie.

15. Czy wspierane wydarzenie musi być organizowane zgodnie z zasadami unifikacji?

Ze względu na warunki obiektowe czy ramy czasowe turnieju mogą występować odstępstwa od zapisów unifikacji, jednak podstawowe kryteria np. wielkość piłki, bramek, liczba zawodników, powinny być spełnione.

16. Czy do wniosku można załączyć dodatkowe dokumenty?

Podstawą jest złożenie formularza, jednak do wniosku załączyć można wszelkie inne dokumenty – np. preliminarz kosztów, materiały graficzne, relacje z poprzednich wydarzeń itd.. Mogą zostać dołączone w formie dokumentu, zdjęć, odnośników do informacji w internecie.

17. Jakie informacje dodatkowe zawarte we wniosku mogą mieć wpływ na jego ocenę?

Należy zawrzeć wszystkie informacje, które z perspektywy wnioskodawcy wydaję się mieć istotne znaczenie. Warto podać m.in. dane o medialności imprezy, jej partnerach, planowanych działaniach komunikacyjnych i marketingowych, a także np. informację o pobieranych świadczeniach od uczestników wydarzenia (wpisowe).

18. Czy od decyzji Komisji można się odwoływać?

Nie. Decyzja Komisji zostanie opublikowana z uzasadnieniem. Konkurs nie jest decyzją administracyjną, zatem nie przysługuje możliwość odwołania.

19. Ile razy można ubiegać się o grant w ciągu roku?

Uczestniczyć można w dowolnej liczbie konkursów grantowych, ale otrzymać można tylko jeden grant w ciągu roku.

Wnioski złożone przez podmiot w kolejnych etapach konkursu w danym roku, które nastąpią po wcześniejszym otrzymaniu grantu, nie będą rozpatrywane.

20. Czy można zrezygnować z przyznanego grantu?

Tak, ale rezygnacja z grantu nie zmienia statusu wnioskodawcy w kolejnych konkursach w danym roku kalendarzowym.

Oznacza to, że podmiot, który zrezygnuje z otrzymanego grantu, jest wciąż traktowany jako ten, któremu grant przyznano, co sprawia, że kolejne wnioski danego podmiotu w roku kalendarzowym nie będą rozpatrywane.

21. Czy można składać wnioski o wsparcie do Wielkopolskiego ZPN poza konkursami grantowymi?

Nie. Jedyną drogą otrzymania jakiegokolwiek wsparcia materialnego bądź finansowego jest konkurs grantowy. Poza nim składać można jedynie wnioski o objęcie wydarzeń patronatem merytorycznym / medialnym.