fot. Wielkopolski ZPN

Komunikat Rzecznika Ochrony Prawa Związkowego

​Rzecznik Ochrony Prawa Związkowego, Michał Gniatkowski przypomina, że można do niego kierować sprawy, w których zachodzi podejrzenie naruszenie przepisów związkowych.


Rzecznik posiada kilka istotnych kompetencji, które pozwalają wzmocnić ochronę prawa związkowego w ramach Wielkopolskiego ZPN. Zgodnie ze stosowną uchwałą Zarządu Związku do kompetencji Rzecznika należy:

  1. Analiza orzeczeń Wydziału Dyscypliny Wielkopolskiego ZPN oraz innych wydziałów i komisji uprawnionych do orzekania w I instancji.
  2. Analiza orzeczeń Związkowej Komisji Odwoławczej.
  3. Żądanie od organów, o których mowa w pkt 1) i 2) przedłożenia orzeczeń lub innych decyzji, akt sprawy, innych dokumentów, udzielenia stosownych wyjaśnień itd.. Powyższe powinno nastąpić w terminie wskazanym przez Rzecznika, nie krótszym niż 7 dni od zgłoszenia żądania. W przypadkach szczególnie uzasadnionych (np. ze względu na wagę sprawy lub konieczność podjęcia w sprawie działań niecierpiących zwłoki) Rzecznik może wyznaczyć termin krótszy niż 7 dni.
  4. Zaskarżanie orzeczeń Wydziału Dyscypliny Wielkopolskiego ZPN oraz innych wydziałów i komisji uprawnionych do orzekania w I instancji.
  5. Wnoszenie kasacji do Najwyższej Komisji Odwoławczej PZPN w trybie przewidzianym przez Regulamin Dyscyplinarny PZPN i Regulamin Najwyżej Komisji Odwoławczej PZPN.
  6. Składanie wniosków o wznowienie postępowania.
  7. Podejmowanie w razie potrzeby działań zmierzających do ujednolicenia orzeczeń organów Wielkopolskiego ZPN.
  8. Bieżąca analiza przepisów wewnątrzzwiązkowych i składanie ewentualnych wniosków w przedmiocie zmiany tychże regulacji.
  9. Bieżący nadzór nad przestrzeganiem przez komórki organizacyjne Wielkopolskiego ZPN przepisów powszechnie obowiązujących oraz związkowych, a w razie potrzeby podejmowanie niezbędnych działań z tym związanych.
  10. Przedkładania Zarządowi Wielkopolskiego ZPN informacji z działalności Rzecznika.