fot. Wielkopolski ZPN

Nowy obowiązek dla klubów zarejestrowanych w KRS

Do 31 stycznia kluby sportowe działające w formie fundacji oraz stowarzyszeń zarejestrowanych w KRS muszą dopełnić obowiązku zgłoszenia do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych. 

Zdecydowana większość klubów sportowych zrzeszonych w Wielkopolskim ZPN działa w formie stowarzyszeń zarejestrowanych w ewidencji starosty danego powiatu bądź prezydenta miasta. W ich przypadku zmiana prawa, która nastąpiła 31 października ubiegłego roku, nie wprowadza żadnych nowości. Inaczej jest w przypadku pozostałych klubów.

Stowarzyszenia zarejestrowane w KRS oraz fundacje muszą dostosować się do wymogów ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Dotychczas mało kto się interesował tym tematem, bowiem przepisy tej ustawy dotyczyły jedynie stowarzyszeń i fundacji w zakresie, w jakim przyjmują lub dokonują płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10.000 euro. Jak zatem łatwo wywnioskować, bardzo rzadko dotyczyło to klubów sportowych.

Sytuacja zmieniła się wraz z nowelizacją aktu prawnego. Od 31 października wskazane wyżej grupowy podmiotów (stowarzyszenia z KRS oraz fundacje) muszą spełniać uregulowania dotyczące tak zwanego Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych, który wcześniej miał zastosowanie tylko do spółek. Oznacza to, że kluby funkcjonujące w omawianej formie muszą dokonać odpowiedniego zgłoszenia, nawet jeżeli nie prowadzą działalności gospodarczej.

Formalności dopełnić można tylko i wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem strony internetowej https://www.podatki.gov.pl/crbr. Zgłoszenie musi zostać podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji danego podmiotu (kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis potwierdzony profilem zaufanym ePUAP). Stowarzyszenia jako beneficjantów rzeczywistych powinny wskazać członków zarządu, natomiast fundacje przed zgłoszeniem muszą przenalizować postanowienia swojego statutu, gdyż w ich przypadku będą to albo członkowie zarządu albo członkowie organu stanowiącego (np. Rady Fundacji) albo fundatorzy. W fundacjach bowiem wszystko zależy od tego jakie kompetencje są przypisane poszczególnym organom, a także jaka jest ich liczebność.

Podmioty już istniejące mają obowiązek dokonana wpisu do dnia 31 stycznia 2022 r., a nowe w terminie od 7 dni, który liczony jest od dnia wpisania podmiotu do KRS. Warto o tym pamiętać, bowiem niezgłoszenie informacji jest zagrożoną karą, która w teorii może wynieść nawet milion złotych.