fot. Wielkopolski ZPN

Obostrzenia przedłużone do 14 lutego

Kolejne rozporządzenie rządowe dotyczące obostrzeń wynikających z pandemii COVID-19 przedłużyło bez żadnych zmian ograniczenia w zakresie sportu do 14 lutego.

Władze państwowe wraz z kolejnym aktem prawnym zdecydowały się na niewielkie modyfikacje przepisów, pozostawiając w mocy dotychczasowe regulacje obejmujące sport. Tym samym nadal możliwość organizacji zajęć sportowych ograniczona jest do tych samych grup:

- zawodników pobierających stypendium sportowe, o którym mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie;
- zawodników będących członkami kadry narodowej, reprezentacji olimpijskiej lub paraolimpijskiej;
- uprawiających sport w ramach ligi zawodowej w rozumieniu ustawy;
- dzieci i młodzieży uczestniczącej we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez odpowiedni polski związek sportowy (§ 10 ust. 15 pkt 1 rozporządzenia);
- w przypadku sportu zawodowego, co oznacza uprawianie sportu w taki sposób, w jaki świadczy się pracę lub usługi za wynagrodzeniem (bez względu na to, czy pomiędzy sportowcem zawodowym a odpowiednią organizacją sportową istnieje formalna umowa o pracę czy też nie) w przypadku gdy wynagrodzenie przekracza koszty uczestnictwa i stanowi znaczącą część dochodów dla sportowca. Koszty podróży i zakwaterowania związane z uczestnictwem w zawodach sportowych nie są uważane za wynagrodzenie dla celów niniejszego rozporządzenia.

Nadal przynaleźność do określonych grup musi być potwierdzona dokumentem wystawionym przez podmiot opłacający wynagrodzenie lub stypendium sportowe, właściwą federację o zasięgu co najmniej kontynentalnym działającą w danym sporcie lub też polski związek sportowy w zakresie organizowanego współzawodnictwa dzieci i młodzieży. W nawiązaniu do ostatniej wskazanej grupy podmiotów uprawnionych, przypominamy wszelkim klubom o możliwości otrzymania odpowiedniego zaświadczenia potwierdzającego przynależność do Związku i uczestnictwo w rozgrywkach. Szczegółowe informacje dostępne są tutaj (klik!).

Wielkopolski ZPN pragnie wyraźnie podkreślić, że nie jest organem uprawnionym do weryfikowania przestrzegania przez kluby wprowadzonych przepisów. Związek nie ingeruje w decyzje podejmowane w tej kwestii przez kluby, które są niezależnymi podmiotami i podejmują decyzje samodzielnie, biorąc pod uwagę również ich ewentualne konsekwencje. Wszelkie decyzje Związku podejmowane są wyłącznie w zakresie prowadzonych rozgrywek. Dotychczas, przy uwzględnieniu obostrzeń obowiązujących do 31 stycznia, postanowiono nie wprowadzać żadnych zmian w harmonogramach rundy wiosennej. Dalsze decyzje zapadać będą po zaplanowanych w najbliższym czasie spotkaniach z przedstawicielami klubów.