fot. Wielkopolski ZPN

Projekt obostrzeń w zakresie sportu od 28 grudnia

W Biuletynie Informacji Publicznej pojawiła się informacja o projekcie rozporządzenia wprowadzającym dodatkowe obostrzenia w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Zgodnie z zapowiedzami, planowane przepisy mają dotyczyć również obostrzeń w zakresie sportu.

Uchwalenie nowych przepisów zaostrzających obecny rygor sanitarno-epidemiczny na okres 28 grudnia - 17 stycznia, zapowiedziano przed kilkoma dniami. Wśród planowanych zmian pojawiło się również ograniczenie aktywności sportowych wyłącznie do sportu zawodowego. Wraz z informacją o pracach nad projektem rozporządzenia zostało to bardziej sprecyzowane do poniższego brzmienia:

4. Ograniczenie współzawodnictwa sportowego, zajęć sportowych i organizacji wydarzeń sportowych wyłącznie do
sportu zawodowego w rozumieniu art. 2 pkt 143 rozporządzenia Komisji nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.)
lub zawodników pobierających stypendium sportowe, o którym mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133),
lub zawodników będących członkami kadry narodowej
lub reprezentacji olimpijskiej,
lub reprezentacji paraolimpijskiej,
lub uprawiających sport w ramach ligi zawodowej w rozumieniu tej ustawy,
lub dzieci i młodzieży uczestniczącej we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez odpowiedni polski związek sportowy
(pod warunkiem organizowania ww. współzawodnictwa, zajęć i wydarzeń bez udziału publiczności).

Zgodnie z ww. rozporządzeniem nr 651/2014 „sport zawodowy” to uprawianie sportu w taki sposób, w jaki świadczy się pracę lub usługi za wynagrodzeniem, bez względu na to, czy pomiędzy sportowcem zawodowym a odpowiednią organizacją sportową istnieje formalna umowa o pracę czy też nie, w przypadku gdy wynagrodzenie przekracza koszty uczestnictwa i stanowi znaczącą część dochodów dla sportowca; koszty podróży i zakwaterowania związane z uczestnictwem w zawodach sportowych nie są uważane za wynagrodzenie dla celów niniejszego rozporządzenia.

Cała treść projektu dostępna jest tutaj (klik!).

Niestety przedstawione zapisy nie dają jasnej odpowiedzi co do możliwości funkcjonowania klubów sportowych niższych lig. W odniesieniu do działania zespołów seniorskich na kluczową wyrasta kwestia wynagrodzenia za reprezentowanie klubu. Nie stanowi znaczenia czy jest ono sformalizowane umową, natomiast jego kwota powinna stanowić znaczącą część dochodów dla sportowca. Jako, że jest to pojęcie względne, niemożliwym jest określanie dokładniejszych wytycznych.

Większe pole manewru do formułowania wniosków pojawiło się na polu szkolenia dzieci i młodzieży. Fragment rozporządzenia wyraźnie wskazuje tę grupę jako dopuszczoną do ciągłego prowadzenia zajęć. Ograniczeniem jest tu uczestnictwo we współzawodnictwie prowadzonym przez polski związek sportowy. Tym samym mieszczą się w tym wszelkie rozgrywki ligowe organizowane przez Wielkopolski ZPN, jako że Związek prowadzi je w imieniu PZPN jako członek federacji. Taka interpretacja zatem dopuszcza organizację zajęć dla dzieci i młodzieży w ramach zespołów ligowych.

Tradycyjnie przy wprowadzaniu kolejnych przepisów pojawia się wiele wątpliwości. Co w przypadku gdy tylko część seniorów otrzymuje wynagrodzenie, co z zawodnikami o statusie młodzieżowca, jak traktować obostrzenia względem młodszych grup wiekowych czy też zawodników niezgłoszonych do rozgrywek? Na te pytania w tej chwili nie można precyzyjnie odpowiedzieć. Niezbędne jest wstrzymanie się z dalszymi wnioskami do czasu opublikowania ostatecznej treści rozporządzenia lub przedstawienia szczegółowych wytycznych przez Ministerstwo Sportu.

W odniesieniu do zaprezentowanego projektu zmian przepisów, nie ulega wątpliwości, że zakazana będzie organizacja wszelkich turniejów oraz lig amatorskich dla osób dorosłych. O dalszych ustaleniach będziemy informować niezwłocznie po opublikowaniu kolejnych informacji przez administrację państwową.