fot. Piłka

Przepisy "covidowe" w okresie 20 marca - 9 kwietnia

W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie określające m.in. zasady organizacji współzawodnictwa i zajęć sportowych w okresie od 20 marca do 9 kwietnia. Zgodnie z zapowiedziami, nie dotknęły one rozgrywek dzieci i młodzieży, które wciąż mogą się bez przeszkód toczyć.

Przyjęte w skali całego kraju przepisy są analogiczne do tych, które od pewnego czasu obowiązywały w województwach uznanych za obszary szczególnego zagrożenia. Odzwierciedlają one również w zakresie sportu stan, z jakim mieliśmy do czynienia na początku 2021 roku.

Organizacja współzawodnictwa sportowego, zajęć sportowych i wydarzeń sportowych jest możliwa (bez udziału publiczności) tylko i wyłącznie
w przypadku sportu zawodowego w rozumieniu art. 2 pkt 143 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art.107 i 108 Traktatu
lub zawodników pobierających stypendium sportowe, o którym mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie
lub zawodników będących członkami kadry narodowej
lub reprezentacji olimpijskiej,
lub reprezentacji paraolimpijskiej,
lub uprawiających sport w ramach ligi zawodowej w rozumieniu tej ustawy,
lub dzieci i młodzieży uczestniczącej we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez odpowiedni polski związek sportowy

Tym samym na powrót zawężono grupę dopuszczoną do uczestnictwa w wydarzeniach sportowych. W odniesieniu do rozgrywek prowadzonych przez Wielkopolski ZPN nie powoduje to żadnych komplikacji w rywalizacji w kategoriach młodzieżowych. Ligi juniorskie będą zatem funkcjonować zgodnie z planem, bez żadnych modyfikacji. Ograniczenia dotyczą za to zmagań seniorskich, w których udział brać mogą wyłącznie osoby otrzymujące wynagrodzenia (czy to w formie umowy czy też stypendiów).

Jednocześnie pozostawiono w mocy doprecyzowanie zakłądające posiadanie odpowiedniego dokumentu potwierdzającego spełnianie jednego z powyższych warunków:

Okoliczności, o których mowa w ust.15 pkt 1, potwierdza dokument wystawiony przez
podmiot opłacający wynagrodzenie lub stypendium sportowe

albo przez odpowiednio międzynarodową federację sportową działającą w sporcie olimpijskim lub paraolimpijskim
lub inną uznaną przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski albo międzynarodową organizację sportową o zasięgu kontynentalnym należącą do takiej federacji,
albo polski związek sportowy.

Wielkopolski ZPN informuje, że wystawione do tej pory oświadczenia o przynależności do Związku i uczestnictwie w rozgrywkach młodzieżowych pozostają ważne. Nie ma konieczności ponownego wystawiania dokumentów. Kluby, które stosownego oświadczenia nie posiadają, a chciałyby je otrzymać (oczywiście w przypadku spełniania powyższych warunków), proszone są o kontakt z Wydziałem Gier i Ewidencji.

Pełna treść rozporządzenia dostępna jest tutaj (klik!).