fot. Wielkopolski ZPN

Przepisy "covidowe" w zakresie sportu od 16 kwietnia

W Dzienniku Ustaw opublikowano kolejne rozporządzenie ustanawiające zasady m.in. w zakresie działalności sportowej w związku z sytuacją epidemiczną. Po tygodniach "zamrożenia" władze państwowe postanowiły zmniejszyć obostrzenia.

Nowe przepisy pozwalają na korzystanie z wszystkich obiektów sportowych bez limitów liczbowych przez dzieci i młodzież uczestniczące w rozgrywkach związkowych. W ostatnim czasie grupa ta była wyłączona z aktywności sportowej. Wciąż bez ograniczeń mogą funkcjonować też osoby przynależące do innych grup wcześniej określonych w rozporządzeniu, m.in. uprawiający sport zawodowy, członkowie kadr narodowych czy stypendyści.

Kolejną istotną zmianą jest dopuszczenie do możliwości korzystania z obiektów sportowych na otwartym powietrzu przez wszystkich chętnych. W tym wypadku wprowadzony został limit 25 osób na obiekt.

Obecnie tekst jednolity rozporządzenia brzmi następująco:

16 Do dnia 25 kwietnia 2021 r. prowadzenie przez przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców oraz przez inne podmioty działalności związanej ze sportem, rozrywkowej i rekreacyjnej (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w dziale 93.0) polegającej na organizacji współzawodnictwa sportowego, zajęć sportowych i wydarzenia sportowego, jest dopuszczalne po spełnieniu łącznie następujących warunków:
1) wyłącznie w przypadku sportu zawodowego w rozumieniu art. 2 pkt 143 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.( 49 ))
lub zawodników pobierających stypendium sportowe, o którym mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133),
lub zawodników będących członkami kadry narodowej
lub reprezentacji olimpijskiej, lub reprezentacji paraolimpijskiej,
lub uprawiających sport w ramach ligi zawodowej w rozumieniu tej ustawy
lub zawodników przygotowujących się do igrzysk olimpijskich, igrzysk paraolimpijskich lub igrzysk głuchych;
2) ich organizowania bez udziału publiczności.

16a.
Do dnia 25 kwietnia 2021 r. prowadzenie przez przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców oraz przez inne podmioty działalności obiektów sportowych (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 93.11.Z) jest dopuszczalne po spełnieniu następujących warunków:
1) działalność dotyczy obiektów sportowych na otwartym powietrzu, przy czym w miejscu, w którym jest prowadzona działalność, może przebywać nie więcej niż 25 osób,
albo
2) działalność dotyczy obiektów sportowych na potrzeby sportu zawodowego w rozumieniu art. 2 pkt 143 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu
lub osób, o których mowa w ust. 16 pkt 1,
i jest prowadzona bez udziału publiczności.

17 Okoliczności, o których mowa w ust. 16 pkt 1, potwierdza dokument wystawiony przez podmiot opłacający wynagrodzenie lub stypendium sportowe albo przez odpowiednio międzynarodową federację sportową działającą w sporcie olimpijskim lub paraolimpijskim lub inną uznaną przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski albo międzynarodową organizację sportową o zasięgu kontynentalnym należącą do takiej federacji albo polski związek sportowy albo Polski Komitet Olimpijski albo Polski Komitet Paraolimpijski.

Pełna treść rozporządzenia zmieniającego dotychczasowe zasady dostępna jest tutaj (klik!).