fot. Piłka

Przepisy dot. sportu od 28 grudnia

W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie ustanawiające m.in. zasady organizacji współzawodnictwa i zajęć sportowych w okresie od 28 grudnia do 17 stycznia. Tym samym poznaliśmy szczegóły dotyczące możliwych działań klubów i innych organizatorów.

Oficjalne zapisy aktu prawnego w zakresie osób dopuszczonych do uczestnictwa w zajęciach nie różnią się od tych przedstawionych w projekcie:

Organizacja współzawodnictwa sportowego, zajęć sportowych i wydarzeń sportowych jest możliwa (bez udziału publiczności) tylko i wyłącznie
w przypadku sportu zawodowego w rozumieniu art. 2 pkt 143 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art.107 i 108 Traktatu
lub zawodników pobierających stypendium sportowe, o którym mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie
lub zawodników będących członkami kadry narodowej
lub reprezentacji olimpijskiej,
lub reprezentacji paraolimpijskiej,
lub uprawiających sport w ramach ligi zawodowej w rozumieniu tej ustawy,
lub dzieci i młodzieży uczestniczącej we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez odpowiedni polski związek sportowy (§ 10 ust. 15 pkt 1 rozporządzenia).

Grupa dopuszczona do zajęć uległa zatem zawężeniu względem dotychczasowych regulacji, ale zgodna z przedstawionym kilka dni temu projektem. Kluczowe doprecyzowanie uprawnień znajduje się natomiast w § 10 ust.16, gdzie pojawia się warunek posiadanie odpowiedniego dokumentu potwierdzającego spełnianie jednego z powyższych warunków:

Okoliczności, o których mowa w ust.15 pkt 1, potwierdza dokument wystawiony przez
podmiot opłacający wynagrodzenie lub stypendium sportowe

albo przez odpowiednio międzynarodową federację sportową działającą w sporcie olimpijskim lub paraolimpijskim
lub inną uznaną przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski albo międzynarodową organizację sportową o zasięgu kontynentalnym należącą do takiej federacji,
albo polski związek sportowy.

W opinii radcy prawnego Związku, Pawła Sliwowskiego, powyższy punkt budzi pewne wątpliwości interpretacyjne. Nie określono czy jest równoznaczne z tym, że uczestnicy zajęć bądź organizator powinni się legitymować takim dokumentem. Niestety taki zapis bardzo mocno ogranicza również organizację zajęć dla dzieci i młodzieży. Uprawnionym do wystawiania dokumentów jest polski związek sportowy, którym w przypadku piłki nożnej jest wyłącznie Polski Związek Piłki Nożnej. Wielkopolski ZPN, choć jest członkiem PZPN i realizuje zadanie organizacji rozgrywek pod jego zwierzchnictwem, stanowi osobny byt prawny jako stowarzyszenie i nie jest władny do wystawienia takiego dokumentu. Ponadto trudno stwierdzić jakiego rodzaju ma być ów dokument i czy np. honorowany będzie wydruk listy zawodników uczestniczących w rozgrywkach z systemu Extranet, którym operuje PZPN.

W odniesieniu do klubów piłkarskich niższych lig, w świetle wprowadzonych przepisów możliwe na chwilę obecną jest wyłącznie prowadzenie zajęć dla zawodników, którzy z tego tytułu pobierają wynagrodzenie, co musi być potwierdzone dokumentem wystawionym przez podmiot (w domyśle klub) wypłacający wynagrodzenie. W przypadku zajęć dzieci i młodzieży należy poczekać na informację Polskiego Związku Piłki Nożnej dot. możliwości otrzymania/wygenerowania odpowiedniego dokumentu uprawniającego do prowadzenia treningów.

O dalszych ustaleniach będziemy niezwłocznie informować.

Pełna treść rozporządzenia dostępna jest tutaj (klik!).