fot. Wielkopolski ZPN

Przepisy sanitarne - najczęściej zadawane pytania

Wprowadzenie na terenie całego kraju tzw. żółtej strefy i dodatkowych obostrzeń sanitarno-epidemiologicznych doprowadziło do pojawienia się w środowisku wielu pytań i wątpliwości związanych z organizacją treningów i meczów. Wielkopolski ZPN opracował zbiór interpretacji prawnych w najczęściej poruszanych kwestiach.

1.    Kibice i maseczki

Kibice powinni realizować obowiązek zakrywania ust i nosa do czasu zajęcia miejsca oraz podczas poruszania się na terenie obiektu sportowego. W związku z powyższym po zajęciu miejsca, kibic nie ma obowiązku zakrywania ust i nosa.

Podstawa prawna: § 30 ust. 4 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

2.    Rezerwowi/osoby funkcyjne/obsługa a maseczki

Obowiązku zakrywania ust i nosa nie stosuje się w przypadku sędziego, trenera oraz osoby uprawiającej sport. Oczywiście można różnie interpretować zwrot „osoba uprawiająca sport”, ale zdaniem Pawła Sliwowskiego - radcy prawnego Wielkopolskiego ZPN, należy przyjąć, że prawodawcy chodziło tu o osoby, które czynnie uczestniczą we współzawodnictwie sportowym/wydarzeniu sportowym/zajęciach itd. Tym samym, inne osoby np. zawodnicy rezerwowi, kierownik drużyny, masażysta powinny realizować obowiązek zakrywania ust i nosa.

Podstawa prawna: § 27 ust. 3 pkt 11 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

3.    Czy w czasie przejazdu na zawody jednym pojazdem należy realizować obowiązek zakrywania ust i nosa?

Osoby poruszające się wspólnie pojazdem samochodowym muszą realizować obowiązek zakrywania ust i nosa, jeżeli nie są osobami wspólnie zamieszkującymi lub gospodarującymi. Tym samym, zawodnicy jadący wspólnie na mecz tym samym pojazdem, powinni realizować przedmiotowy obowiązek.

Podstawa prawna: § 27 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

4.    Czy zawodnicy przed zawodami muszą mieć maseczki?

Obowiązku zakrywania ust i nosa nie stosuje się w przypadku sędziego, trenera oraz osoby uprawiającej sport. W ocenie prawnika związkowego użycie tu sformułowania „osoba uprawiająca sport” nie jest do końca fortunne, bowiem można je interpretować na różne sposoby. Przyjmując jednak założenie, że prawodawcy chodziło tu o osoby, które czynnie uczestniczą we współzawodnictwie sportowym / wydarzeniu sportowym / zajęciach itd. zawodnicy przed zawodami czy w czasie odprawy albo opuszczania obiektu powinni realizować obowiązek zakrywania ust i nos.  

Podstawa prawna: § 27 ust. 3 pkt 11 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

5.    Czy organizator wydarzenia sportowego ma obowiązek weryfikować tożsamość jego uczestników?

Zgodnie z rozporządzeniem organizator wydarzenia sportowego jest zobligowany jedynie do weryfikacji liczby osób uczestniczących w wydarzeniu sportowym. Nie musi gromadzić ich danych osobowych. Oczywiście może to robić, ale wówczas powinien wypełniać wobec tych osób  obowiązki wynikające z przepisów o ochronie danych osobowych.

Podstawa prawna: § 30 ust. 3 pkt 1 lit. a) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

6.    Czy dopuszczalna jest eskorta dziecięca zawodników oraz wyznaczenie dzieci do podawania piłek?

Rozporządzenie nie zawiera tego rodzaju zakazu, jednakże należy wskazać, że PZPN w najwyższych klasach rozgrywkowych ustanowił zakaz tego rodzaju elementów zawodów sportowych. Tym samym nie zaleca się wprowadzania powyższego w czasie zawodów sportowych.

Podstawa prawna: rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 09 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

7.    Czy jest zakaz korzystania z szatni i sanitariatów?

Obecnie obowiązujące rozporządzenie nie zakazuje korzystania z szatni oraz sanitariatów, a jedynie wprowadza na organizatora wydarzenia sportowego obowiązek ich dezynfekcji. Należy jednak pamiętać, że właściciel / zarządca obiektu, który udostępnia obiekt klubowi sportowemu może wprowadzić dalej idące obostrzenia w tym zakresie niż to wynika z przepisów rozporządzenia. Zwrócić jednak należy uwagę na chociażby wymogi licencyjne. Wielkopolski ZPN nie zaleca kategorycznego „zamykania” szatni, że względu na obowiązującą sytuację epidemiczną. Przede wszystkim Związek zaleca racjonalne
i minimalizujące ryzyko zakażenia korzystanie z szatni oraz sanitariatów, a zamknięcie szatni powinno być traktowane jako ostateczność np. w przypadku obszarów podwyższonego ryzyka epidemicznego.

Podstawa prawna: § 30 ust. 3 pkt 1 lit. b) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

8.    Czy można wpuścić rodziców jako publiczność na trening?

W obszarach czerwonych jest to zakazane.

W obszarze żółtym jest to możliwe pod warunkiem udostępnienia publiczności co czwartego miejsce na widowni, w rzędach naprzemiennie, z tym że nie więcej niż 25% liczby miejsc przewidzianych dla publiczności, a w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni przy zachowaniu odległości 1,5 metra, z tym że nie więcej niż 25% liczby miejsc przewidzianych dla publiczności. Należy jednak pamiętać, że właściciel / zarządca obiektu, który udostępnia obiekt klubowi sportowemu może wprowadzić dalej idące obostrzenia w tym zakresie niż to wynika z przepisów rozporządzenia.

Podstawa prawna: § 29 ust. 1 pkt 4 z zw. z § 30 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

9.    Jak można sprzedawać bilety na wydarzenia sportowe?

Sprzedaż biletów dla publiczności, która uczestniczy w wydarzeniach sportowych powinna być prowadzona wyłącznie drogą elektroniczną.

Podstawa prawna: § 30 ust. 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

10.    Czy można w czasie zawodów sprzedawać programy meczowe, pamiątki klubowe, przekąski itd., a jeśli tak to w jakie formie?

Prawodawca wyraźnie wskazał w rozporządzeniu, że tylko i wyłącznie bilety muszą być sprzedawane drogą elektroniczną. Tym samym inne rzeczy i produkty (np. programy meczowe, gadżety klubowe itd.) można sprzedawać bez ograniczeń co do formy sprzedaży.

Podstawa prawna: § 30 ust. 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku  z wystąpieniem stanu epidemii.

11.    Czy właściciel /zarządca obiektu ma prawo wprowadzić dalej idące ograniczenia niż wynikają z rozporządzenia?

Tak, właściciel / zarządca obiektu np. w regulaminie obiektu albo umowie będącej podstawą udostępnienia obiektu może wprowadzić dalej idące obostrzenia niż wynikają z rozporządzenia.

Podstawa prawna: art. 140 Kodeksu cywilnego w związku z art. 353(1) Kodeksu cywilnego.

12.    Kto może przebywać na zawodach, które są organizowane ze względu na tzw. czerwoną strefę bez udziału publiczności?

Rozporządzenie wyraźnie oddziela uczestników wydarzenia sportowego od publiczności oraz osób zajmujących się obsługą wydarzenia. Obsługę można zdefiniować jako grupę osób zajmujących się organizacją określonego wydarzenia. O ile np. kierowcę autobusu drużyny przyjezdnej trudno uznać za obsługę danego wydarzenia, to np. fotoreporterzy za taką obsługę mogą być uznani – relacja wydarzenia w mediach jest obecnie naturalnym elementem zawodów sportowych.

Podstawa prawna: § 29 ust. 1 pkt 4 z zw. z § 30 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

13.    Pułap publiczności z rozporządzenia a ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych

Przepisy rozporządzenia nie są przepisem specjalnym i nie zastępują regulacji zawartych w ustawie o bezpieczeństwie imprez masowych, bowiem rozporządzenie jako akt prawa niższego rzędu nie może zmieniać przepis rangi ustawowej. Niezależnie od powyższego, obecnie obowiązujące ograniczenia mogą mieć wpływ na status danej imprezy.

Zgodniez definicjami z ustawy dla statusu imprezy masowej ma znaczenie „liczba udostępnionych przez organizatora miejsc dla osób, ustalona zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz przepisami dotyczącymi ochrony przeciwpożarowej”. Tym samym jeżeli organizator pierwotnie udostępniał publiczności np. 3 000 miejsc, a aktualnie może udostępnić 750 miejsc, to zdaniem radcy Pawła Sliwowskiego nie musi występować o pozwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej. Może być jednak również tak, że normalnie udostępnialiśmy 3 000 miejsc, ale nie było to maksymalna pojemność obiektu która wynosi 5 000 miejsc i jeśli obecnie chcemy wykorzystać w pełni 25% możliwości obiektu, to będzie to 1 250 miejsc i wówczas zezwolenie jest konieczne.

Ponadto zwrócić należy uwagę na potencjalny problem z planowaniem. Przed 10 października obszarem żółtym były tylko pojedyncze powiaty. Planując więc imprezy (wniosek trzeba złożyć nie później niż na 30 dni przed planowanym terminem imprezy, są również imprezy cykliczne) nie mogliśmy wiedzieć jaki status będzie miał powiat / miasto na prawach powiatu w dniu przeprowadzenia imprezy. Mogą być także sytuacje odwrotne również, że na teraz powiat / miasto na prawach powiatu będzie w strefie czerwonej, ale już na dzień przeprowadzenia imprezy będzie to obszar żółty.

Podstawa prawna: § 30 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii w związku z art. 3 ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych.

Powyższe interpretacje oparte są na stanie prawnym na dzień dzień 12 października 2020 roku. Przedstawione zestawienie stanowi wyraz poglądów oraz doświadczeń autora – Pawła Sliwowskiego, radcy prawnego Wielkopolskiego ZPN - na kwestie w nim poruszone i należy go traktować jako materiał o charakterze informacyjnym. Wielkopolski ZPN oraz autor nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne przyjęcie odmiennej interpretacji przedstawionych stanów faktycznych oraz przepisów przez właściwe organy.