fot. Wielkopolski ZPN

Przepisy w zakresie sportu od 12 lutego

W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie aktualizujące wprowadzone ograniczenia, nakazy i zakazy w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Tak jak zapowiadano, wraz z wejściem w życie nowych regulacji znikną bariery, które uniemożliwiały części klubów normalne funkcjonowanie do tej pory. W przepisach określono, że prowadzenie działalności związanej ze sportem jest dopuszczalne rozszerzając zakres przypadków do:

8) obiektów sportowych na otwartym powietrzu;
9) kortów tenisowych, przy czym na jednym korcie tenisowym może przebywać w tym samym czasie nie więcej niż 5 osób z niego korzystających;
10) basenów.

Tym samym z powyższych obiektów korzystać mogą wszyscy zainteresowani, w tym także klienci indywidualni w dowolny sposób, nie tylko w formach zorganizowanych zajęć/współzawodnictwa/wydarzeń.

Ponadto rozszerzeniu uległ podpunkt 5 mówiący o dopuszczeniu do aktywności fizycznej uczestników współzawodnictwa organizowanego przez polskie związki sportowe. Obecnie przyjął on formę:

5) zawodników uczestniczących we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez odpowiedni polski związek sportowy lub Polski Komitet Paraolimpijski i jego członków zwyczajnych;

Tym samym dopuszczeni na podstawie tego punktu zostali wszyscy uczestnicy współzawodnictwa, nie tylko dzieci i młodzież jak do tej pory.

W mocy pozostaje konieczność posiadania dla wskazanych statusów uczestników zajęć (podpunkty 1-7 przedmiotowego aktu) dokumentu poświadczającego spełnianie określanych warunków. W opinii radcy zwiąkowego jednak, skoro dla obiektów otwartych nie będzie limitowany dostęp, w tym przypadku żądanie okazania stosownego dokumentu będzie zbędne.

Kompletna treść zapisów regulujących zasady dla sportu przedstawiona została poniżej. Nowe przepisy wchodzą w życie 12 lutego.

Do dnia 28 lutego 2021 r. prowadzenie przez przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców oraz przez inne podmioty działalności związanej ze sportem, rozrywkowej i rekreacyjnej (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w dziale 93.0) jest dopuszczalne bez udziału publiczności wyłącznie w przypadku:
1) sportu zawodowego w rozumieniu art. 2 pkt 143 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz.Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str.1, z późn. zm.);
2) zawodników pobierających stypendium sportowe, o którym mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. z 2020 r. poz.1133);
3) zawodników będących członkami kadry narodowej lub reprezentacji olimpijskiej lub paraolimpijskiej;
4) uprawiających sport w ramach ligi zawodowej w rozumieniu ustawy z dnia 25czerwca 2010 r. o sporcie;
5) zawodników uczestniczących we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez odpowiedni polski związek sportowy lub Polski Komitet Paraolimpijski i jego członków zwyczajnych;
6) szkolenia i współzawodnictwa w sporcie akademickim realizowanych przez Akademicki Związek Sportowy;
7) organizowania kursów i egzaminów w zakresie uprawnień trenerskich lub instruktorskich, o których mowa w art. 41 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, oraz egzaminów na patenty żeglarskie i motorowodne oraz na licencje motorowodne, o których mowa w ustawie z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz.U. z 2020 r. poz.1863);
8) obiektów sportowych na otwartym powietrzu;
9) kortów tenisowych, przy czym na jednym korcie tenisowym może przebywać w tym samym czasie nie więcej niż 5 osób z niego korzystających;
10) basenów.

16.Okoliczności, o których mowa w ust. 15 pkt 1–7, potwierdza dokument wystawiony przez podmiot opłacający wynagrodzenie lub stypendium sportowe albo przez odpowiednią międzynarodową federację sportową działającą w sporcie olimpijskim lub paraolimpijskim lub inną uznaną przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski albo międzynarodową organizację sportową o zasięgu kontynentalnym należącą do takiej federacji, albo polski związek sportowy lub Polski Komitet Paraolimpijski i jego członków zwyczajnych lub Akademicki Związek Sportowy.