fot. Wielkopolski ZPN

"Tarcza 2.0" - podejmowanie decyzji online

Druga wersja "Tarczy antykryzysowej" wprowadzonej przez rząd objęła również kwestie funkcjonowania w trakcie epidemii stowarzyszeń. Dzięki nowym regulacjom mogą one podejmować decyzje w trybie obiegowym oraz na posiedzeniach online.

Pod postacią stowarzyszenia funkcjonuje większość klubów sportowych w niższych ligach. W związku z przedłużającym się stanem epidemii pojawiają się więc pytania w jakiej formie odbywać posiedzenia władz w tym czasie, co jeśli kończy się akurat ich kadencja itp.. Ustawodawca pochylił się nad nimi zmieniając zapisy ustawy Prawo o stowarzyszeniach.

Z dniem 18 kwietnia bieżącego roku wprowadzono możliwość odbywania posiedzeń władz stowarzyszeń i głosowania "na odległość". Dopuszczono dwie formy głosowań:
- tzw. obiegowe - z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, jeżeli członkowie władzy wyrażą na to zgodę w formie dokumentowej (np. wiadomością mailową);

- głosowanie online - po spełnieniu poniższych warunków:
a) zawiadomienie o posiedzeniu musi zawierać informację o odbywaniu posiedzenia w opisywany sposób, a także wskazywać dokładny opis sposobu uczestnictwa i wykonywania prawa głosu;
b) transmisja obrad posiedzenia będzie prowadzona w czasie rzeczywistym;
c) w czasie posiedzenia będzie zapewniona możliwość dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, w ramach której członek władzy stowarzyszenia może wypowiadać się w toku obrad;
d) członek władzy stowarzyszenia będzie miał możliwość wykonania prawa głosu.

Opisany powyżej sposób głosowania dotyczyć może także Walnego Zgromadzenia członków (delegatów). Wszystkie regulacje dotyczą wyłącznie funkcjonowania w okresie stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii.

Przed wprowadzeniem opisanych powyżej sposobów działania konieczne jest zweryfikowanie zapisów statutu danego klubu czy nie zawiera ewentualnych ograniczeń lub wyłączeń w zakresie posiedzeń i głosowań on-line. W opinii prawnika związkowego, jeżeli statut będzie „milczał” w tym zakresie, to wówczas można skorzystać wprost z przepisów ustawowych. Oczywiście, odbywanie posiedzeń w opisywanej formie nie zwalnia z zachowania innych wymogów statutowych tj. co do quorum, wymaganej większości przy głosowaniach danego typu itp..

Omawiane kwestie znalazły się w artykule 18 "Tarczy 2.0"

Art. 18

W ustawie z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2019 r. poz. 713) w art. 10 po ust. 1 dodaje się ust. 1a–1e w brzmieniu:

1a. Jeżeli członkowie władzy stowarzyszenia wyrazili na to zgodę w formie dokumentowej, głosowanie poza posiedzeniami władz stowarzyszenia może odbywać się z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.

1b. Możliwość udziału w posiedzeniu władz stowarzyszenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej jest wskazana w zawiadomieniu o tym zebraniu, zawierając dokładny opis sposobu uczestnictwa i wykonywania prawa głosu.

1c. Wykorzystanie środków komunikacji elektronicznej w głosowaniach na posiedzeniach władzy stowarzyszenia odbywa się przy zapewnieniu co najmniej:

1) transmisji obrad posiedzenia w czasie rzeczywistym;
2) dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, w ramach której członek władzy stowarzyszenia może wypowiadać się w toku obrad;
3) wykonywania osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku posiedzenia

1d. Wykorzystanie środków komunikacji elektronicznej w głosowaniach na oraz poza posiedzeniami władz stowarzyszenia może podlegać odmiennym uregulowaniom w tym ograniczeniom w statucie stowarzyszenia. Statut stowarzyszenia może też wprost wyłączyć możliwość stosowania powyższych przepisów w stowarzyszeniu.

1e. Rozwiązania, o których mowa w ust. 1a–1d, stosuje się w przypadku wprowadzenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 284, 322 i 374).”.

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU!

Wielkopolski ZPN przypomina o świadczonej nieodpłatnie pomocy prawnej. W razie jakichkolwiek wątpliwości formalnych, związanych z obecną sytuacją, prosimy o kontakt z radcą związkowym, Pawłem Sliwowskim - prawnik@wielkopolskizpn.pl.