fot. Wielkopolski ZPN

"Tarcza 2.0" - zmiany w dotacjach

18 kwietnia weszło w życie kolejna ustawa o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, czyli tak zwana "Tarcza antykryzysowa 2.0". Nowe przepisy wprowadziły kolejne istotne regulacje dla klubów sportowych. Poniżej przedstawiamy zmiany w zakresie dotacji.

Nowe przepisy dotyczą wszystkich umów zawieranych w trybie ustawy z 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W tych ramach mieszczą się zarówno umowy o powierzenie bądź wsparcie realizacji zadania publicznego jak i trz. małe granty, zawarte przed wystąpieniem stanu zagrożenia epidemicznego.

Ustawowe zmiany nakładają na strony umowy obowiązek wzajemnego informowania się o wpływie COVID-19 na należyte wykonanie umowy. Zapis ten dotyczy obu stron, a więc tak beneficjenta - w naszym przypaku klubu sportowego - jak i jednostkę samorządu terytorialnego udzielającą wsparcie. Co również bardzo istotne, ustawa wszkazuje szereg okoliczności podlegających informowaniu. Przepisy odnoszą się zarówno do okoliczności, które już się pojawiły jak i mogących potencjalnie wystąpić. Z punktu widzenia klubów najważniejsze dotyczą braku możliwości realizacji poszczególnych działań określonych umową (niemożność prowadzenia treningów, zawieszenie rozgrywek itd.).

Konsekwencją powyższego może być zmiana umowy, w szczególności w zakresie terminu wykonania umowy, jej czasowe zawieszenie jak również zmiany w sposobie jej wykonania czy zakresie przedmiotowym. Co bardzo istotne szczególnie dla organu dotującego, ustawodawca zdecydował, że taka zmiana umowy, a także nieustalenie bądź niedochodzenie od zleceniobiorcy należności powstałych w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy, nie będzie stanowiło naruszenia dyscypliny finansów publicznych, jak również przestępstwa z art. 296 Kodeksu karnego.

Tym samym jednostki samorządowe dostały do ręki narzędzie dające bardzo dużą swobodę działań w zakresie przyznawanych klubom środków. Wykorzystanie tego mechanizmu na korzyść klubów nie jest jednak obowiązkowe, zależeć będzie od woli organiu dotującego. Szczegółowe regulacje, o których mowa powyżej, opisane są w "Tarczy 2.0" w artykułach 15zzzzzb, 15zzzzzbc i 15zzzzzd, które prezentujemy poniżej.

Art. 15zzzzzb

1. Strony umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego lub o powierzenie realizacji zadania publicznego lub umowy zawartej w trybie określonym w art. 11a–11c lub art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zawartej przed ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego z powodu COVID-19, niezwłocznie, wzajemnie informują się o wpływie okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie tej umowy, o ile taki wpływ wystąpił lub może wystąpić. Strony umowy potwierdzają ten wpływ dołączając do informacji, o której mowa w zdaniu pierwszym, oświadczenia, które mogą dotyczyć w szczególności:

1) liczby i stanowisk pracowników lub osób świadczących pracę za wynagrodzeniem na innej podstawie niż stosunek pracy, które uczestniczą lub mogłyby uczestniczyć w realizacji umowy:
a) podlegających obowiązkowej hospitalizacji w celu zapobiegania szerzeniu się zakażenia wirusem SARS-CoV-2 lub COVID-19,
b) podlegających obowiązkowej kwarantannie lub nadzorowi epidemiologicznemu w związku z pozostawaniem w styczności z osobami zakażonymi wirusem SARS-CoV-2 lub chorymi na COVID-19,
c) zwolnionych od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem, o którym mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa lub dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności do ukończenia 18 lat albo dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności, w przypadku zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki, do których uczęszcza dziecko, lub niemożności sprawowania opieki przez nianię lub dziennego opiekuna z powodu rozprzestrzeniania się COVID-19,
d) skierowanych do pracy przy zwalczaniu epidemii w drodze decyzji wydanej na podstawie art. 47 ust. 4 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi;

2) decyzji wydanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego lub działającego z jego upoważnienia państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19, nakładających na stronę umowy obowiązek podjęcia określonych czynności zapobiegawczych lub kontrolnych;

3) poleceń lub decyzji wydanych przez wojewodów, ministra właściwego do spraw zdrowia lub Prezesa Rady Ministrów, związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, o których mowa w art. 11 ust. 1–3;

4) wstrzymania dostaw produktów, komponentów produktu lub materiałów, trudności w dostępie do sprzętu lub trudności w realizacji usług transportowych;

5) okoliczności, o których mowa w pkt 1–4, w zakresie w jakim dotyczą one stron umowy;

6) braku możliwości realizacji poszczególnych działań określonych umową.

2. Strony umowy, po stwierdzeniu, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19, o których mowa w ust. 1, mogą wpłynąć lub wpływają na należyte wykonanie umowy, mogą dokonać zmiany tej umowy, w szczególności przez zmianę:

1) terminu wykonania umowy lub jej części, lub czasowe zawieszenie wykonywania umowy lub jej części;
2) sposobu wykonywania umowy lub jej części;
3) zakresu wykonania umowy lub jej części.

3. Po ustaniu stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii organ administracji publicznej zlecający realizację zadania publicznego może skontrolować prawdziwość oświadczeń, o których mowa w ust. 1.

Art. 15zzzzzc

1. Nie stanowi naruszenia dyscypliny finansów publicznych, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 8 pkt 2 i 3 oraz art. 9 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych:

1) nieustalenie lub niedochodzenie od organizacji pozarządowej lub podmiotu, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, należności powstałych w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy, o której mowa w art. 15zzzzzb ust. 1;
2) zmiana umowy zgodnie z art. 15zzzzzb ust. 2;
3) odstąpienie od dochodzenia należności, o którym mowa w art. 15zzze ust. 2–3a, art. 15zzzf oraz art. 15zzzg ust. 2.

Art. 15zzzzzd

Nie popełnia przestępstwa, o którym mowa w art. 296 § 1–4 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny, kto nie ustala lub nie dochodzi od organizacji pozarządowej lub podmiotu, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, należności powstałych w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy, o której mowa w art. 15zzzzzb ust. 1, lub zmienia umowę zgodnie z art. 15zzzzzb ust. 2.

Przypominamy, że w pierwszej "Tarczy antykryzysowej" wprowadzono zapisy dotyczące zmian w sposobie rozliczenia dotacji w związku z wprowadzonym stanem zagrożenia epidemicznego, a następnie stanu epidemii. Przyjęte wówczas przepisy m. in. pozwalały uznać za uzasadnione wydatki, które zostały poniesione na przygotowania do realizacji zamierzonego celu, mimo, że faktyczny rezultat z powodu np. odwołania rozgrywek nie został osiągnięty.

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU!

Wielkopolski ZPN przypomina o świadczonej nieodpłatnie pomocy prawnej. W razie jakichkolwiek wątpliwości formalnych, związanych z obecną sytuacją, prosimy o kontakt z radcą związkowym, Pawłem Sliwowskim - prawnik@wielkopolskizpn.pl.