fot. Wielkopolski ZPN

"Tarcza 4.0" - istotne zmiany dla klubów sportowych

Kolejna ustawa związana z pandemią COVID-19 wprowadza nowe rozwiązania m.in. dla stowarzyszeń, czyli formy funkcjonowania większości klubów sportowych. Nowe regulacje umożliwiają wydłużenie kadencji władz, a także umożliwiają staranie się o mikropożyczkę w wysokości 5000 złotych.

KADENCJA WŁADZ STOWARZYSZENIA

Do ustawy - prawo o stowarzyszeniach w art. 10 dodano ust. 1f w brzmieniu:

„jeżeli kadencja władz stowarzyszenia, o których mowa w ust. 1 pkt 5, upływa w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, lub do 30 dni po odwołaniu danego stanu, podlega ona przedłużeniu do czasu wyboru władz stowarzyszenia na nową kadencję, jednak nie dłużej niż do 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.”

W związku z powyższym, o ile wcześniejsze wersje tarczy wprowadziły możliwość prolongaty władz tylko w niektórych organizacjach m. in. polskich związkach sportowych oraz związkach sportowych, o tyle ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. ustanowiła generalną zasadę przedłużenia kadencji we wszystkich organizacjach działających jako stowarzyszenia. Tym samym, jeżeli kadencja władz danego stowarzyszenia będzie upływa w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii lub do 30 dni po ich odwołaniu może zostać prolongowana, jednak nie dłużej niż 60 dnia od dnia ich odwołania.

Tym samym brak wyboru nowych władz mimo upływu kadencji w okresie epidemii nie będzie skutkował np. brakiem zarządu zdolnego do działań prawnych i możliwością ustanowienia przez sąd kuratora dla stowarzyszenia. Zdaniem związkowego prawnika, jeżeli jednak dane stowarzyszenie zdecyduje się obecnie przeprowadzić Walne Zebranie w celu wyboru władz na nową kadencję (dla przypomnienia, aktualnie obowiązujące obostrzenia pozwalają na organizację spotkań do 150 osób), to nic nie stoi na przeszkodzie, bowiem wprowadzone zmiany mają na celu ułatwienie dla funkcjonowania tego typu organizacji, a nie blokowania ewentualnych zmian. Warto też dodać, że analogiczny przepis wprowadzono względem fundacji.

MIKROPOŻYCZKI DLA STOWARZYSZEŃ

Kolejną nowością dla organizacji pozarządów jest możliwość ubiegania się o tzw. mikropożyczkę w wysokości 5000 złotych.

Aby uzyskać przedmiotowe wsparcie, dana organizacja musiała prowadzić działalność przed dniem 1 kwietnia 2020 roku. Wniosek będzie się składało do właściwego ze względu na siedzibę organizacji powiatowego urzędu pracy, po ogłoszeniu naboru przez dyrektora tej instytucji. Pożyczka może być udzielona do wysokości 5000 złotych. Wysokość pożyczki nie może przekroczyć 10% przychodów w poprzednim roku bilansowym. Przychód organizacji pozarządowej w poprzednim roku bilansowym nie może przekroczyć 100 000 złotych. Pożyczka wraz z odsetkami będzie podlegać umorzeniu, pod warunkiem, że organizacja będzie prowadzić działalność przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki.

Pełne brzmienie właściwego przepisu poniżej.

„Art. 15zzda.
1. W celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19 starosta może, na podstawie umowy, udzielić ze środków Funduszu Pracy jednorazowo pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej lub statutowej organizacji pozarządowej lub podmiotowi, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które prowadziły działalność przed dniem 1 kwietnia 2020 r.
2. Wniosek o pożyczkę organizacja pozarządowa lub podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, składa do powiatowego urzędu pracy, właściwego ze względu na siedzibę, po ogłoszeniu naboru przez dyrektora powiatowego urzędu pracy.
3.Pożyczka może być udzielona do wysokości 5 000 zł. Wysokość pożyczki nie może przekroczyć 10% przychodów w poprzednim roku bilansowym. Przychód organizacji pozarządowej lub podmiotu, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w poprzednim roku bilansowym nie może przekroczyć 100 000 zł. We wniosku o pożyczkę organizacja pozarządowa lub podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przedstawia w formie oświadczenia wysokość łącznych przychodów osiągniętych w poprzednim roku bilansowym.
4.Oprocentowanie pożyczki jest stałe i wynosi w skali roku 0,05 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez Narodowy Bank Polski.
5.Okres spłaty pożyczki nie może być dłuższy niż 12 miesięcy, z karencją w spłacie kapitału wraz z odsetkami przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki.
6.Rada Ministrów może, w celu przeciwdziałania COVID-19, w drodze rozporządzenia, przedłużyć okres spłaty pożyczki, o którym mowa w ust. 5, mając na względzie okres obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii oraz skutki nimi wywołane.
7.Pożyczka wraz z odsetkami podlega umorzeniu, pod warunkiem, że organizacja pozarządowa lub podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, będzie prowadzić działalność przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki.
8.Starosta dochodzi roszczeń z tytułu niespłaconych pożyczek.
9.Przychód z tytułu umorzenia pożyczki na zasadach, określonych w ust. 7, nie stanowi przychodu w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych.
10. Środki pochodzące z pożyczki nie podlegają egzekucji sądowej ani administracyjnej. Środki te, w razie ich przekazania na rachunek płatniczy, są wolne od zajęcia na podstawie sądowego lub administracyjnego tytułu wykonawczego.”;