fot. Wielkopolski ZPN

"Tarcza Antykryzysowa" a dofinansowania do wynagrodzeń w klubach

Kontynuujemy cykl interpretacji prawnych dotyczących zmian zapisanych w specustawie związanej z wystąpieniem epidemii istotnych z punktu widzenia klubów. Dziś przedstawiamy zmiany związane z możliwością dofinansowania do wynagrodzeń zatrudnionych w różnych formach osób.

Przedmiotem rozważań jest Art. 15zze wprowadzonej w życie 31 marca ustawy. Dotyczy on do dofinansowania wynagrodzeń osób zatrudnionych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego. Ze względu na jego obszerność, pełną treść publikujemy na końcu materiału.

Na wstępie wypada zaznaczyć, że ww. przepis posługuje się zwrotem „może”, co sugeruje, że przedmiotowe wsparcie nie jest obligatoryjne. Można je uzyskać w przypadku ogłoszenia nabouru przez właściwy ze względu na siedzibę klubu Powiatowy Urząd Pracy. Wniosek należy złożyć w terminie 14 dni od ogłoszenia naboru, STĄD NIEZWYKLE ISTOTNE JEST BY ŚLEDZIĆ INFORMACJE NA STRONIE WWW DANEGO URZĘDU!

O pomoc mogą zwrócić się organizacje pozarządowe czyli w przypadku Wielkopolskiego ZPN kluby sportowe działające w formie stowarzyszenia lub fundacji, a także spółki z o.o. non-profit albo spółka akcyjna non profit. Spadek musi dotyczyć przychodów z działalności statutowej wg zasad i wielkości procentowych określonych w ww. przepisie. Dopłaty są przewidziane do wynagrodzeń dla pracowników oraz zleceniobiorców.

Zdaniem związkowego prawnika, Pawła Sliwowskiego, stowarzyszenie lub fundacja prowadzące równie działalność gospodarczą pozostaje tzw. organizacją pozarządową, ale na potrzeby tego przepisu musi brać pod uwagę przychody z działalności statutowej a nie gospodarczej (na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie NGOs są zobowiązane wyodrębniać księgowo przychody z działalności pożytku publicznego oraz gospodarczej). W zamian za dofinansowanie kluby będą obowiązane do utrzymania w zatrudnieniu pracowników objętych umową, przez okres dofinansowania oraz okres równy temu okresowi, po zakończeniu dofinansowania. Maksymalny okres dofinansowania to 3 miesiące.

W razie wątpliwości należy kontaktować się z właściwym PUP. Bardzo ważne jest zastrzeżenie, że klub nie może otrzymać dofinansowania w części, w której te same koszty zostały albo zostaną sfinansowane z innych środków publicznych np. dotacji.

W procedowanym aktualnie projekcie tzw. tarczy antykryzysowej 2, jest m.in. propozycja zmiany art. 15g poprzez rozszerzenie regulacji tam zawartych także na NGOsy.
Z planowanego rozwiązania będą mogły skorzystać jedynie NGOsy będące także przedsiębiorcami (prowadzący działalność gospodarczą), bo przepis stanowi o spadku obrotów gospodarczych. Powyższy rozwiązanie dotyczy jednak świadczeń na dofinansowanie wynagrodzenia pracowników objętych przestojem ekonomicznym albo obniżonym wymiarem czasu pracy, w następstwie wystąpienia COVID-19.

Ponadto zgodnie z art. 31zo ustawy płatnik składek, który na dzień 29 lutego 2020 r. zgłosił do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 ubezpieczonych może złożyć do ZUS wniosek o zwolnienie z obowiązku opłacenia nieopłaconych należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych, należnych za okres od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r..

Zachęcamy również do weryfikowania lokalnych inicjatyw jednostek samorządu terytorialnego w zakresie pomocy podmiotom, które zostały dotknięte skutkami finansowymi pandemii COVID-19. W razie ich braku, postulujemy aby kluby sportowe składały takie wnioski (np. zwolnienia lub obniżenia czynszu) do lokalnych włodarzy
z własnej inicjatywy.

Art. 15zze

1. Starosta może, na podstawie zawartej umowy, przyznać organizacji pozarządowej lub podmiotowi, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników w rozumieniu art. 15g ust. 4 zdanie pierwsze, oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne, w przypadku spadku przychodów z działalności statutowej w następstwie wystąpienia COVID-19

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę nakładczą lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny stosuje się przepisy dotyczące zlecenia.

3. Przez spadek przychodów z działalności statutowej rozumie się zmniejszenie przychodów z tej działalności obliczone jako stosunek łącznych przychodów z działalności statutowej w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku o przyznanie dofinansowania, w porównaniu do łącznych przychodów z działalności statutowej z analogicznych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego; za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy dwumiesięczny okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, to jest w dniu innym niż pierwszy dzień danego miesiąca kalendarzowego.

4. Dofinansowanie, o którym mowa w ust. 1, może być przyznane od dnia złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 9, organizacji pozarządowej lub podmiotowi, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na okres nie dłuższy niż 3 miesiące, w przypadku spadku przychodów z działalności statutowej o:

1) co najmniej 30% - w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 50% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia, powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy, w odniesieniu do każdego pracownika;
2) co najmniej 50% - w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 70% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 70% kwoty minimalnego wynagrodzenia, powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy, w odniesieniu do każdego pracownika;
3) co najmniej 80% - w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 90% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 90% kwoty minimalnego wynagrodzenia, powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy, w odniesieniu do każdego pracownika.

5. Rada Ministrów może, w celu przeciwdziałania COVID-19, w drodze rozporządzenia, przedłużyć okres, o którym mowa w ust. 4, mając na względzie okres obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii oraz skutki nimi wywołane.

6. Dofinansowanie, o którym mowa w ust. 1, jest wypłacane w okresach miesięcznych, po złożeniu przez organizację pozarządową lub podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, oświadczenia o zatrudnianiu w danym miesiącu pracowników objętych umową, o której mowa w ust. 1, oraz kosztach wynagrodzeń każdego z tych pracowników i należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne, według stanu na ostatni dzień miesiąca, za który dofinansowanie jest wypłacane.

7. Organizacja pozarządowa lub podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, są obowiązane do utrzymania w zatrudnieniu pracowników objętych umową, o której mowa w ust. 1, przez okres dofinansowania oraz okres równy temu okresowi, po zakończeniu dofinansowania.

8. W przypadku niedotrzymania warunku, o którym mowa w ust. 7, organizacja pozarządowa lub podmiot, którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwraca dofinansowanie bez odsetek proporcjonalnie do okresu nieutrzymania w zatrudnieniu pracownika, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty.

9. Wniosek o dofinansowanie organizacja pozarządowa lub podmiot, którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, składa do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na swoją siedzibę w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia naboru przez dyrektora powiatowego urzędu pracy. We wniosku o dofinansowanie organizacja pozarządowa lub podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, oświadcza o:

1) wystąpieniu spadku przychodów z działalności statutowej w wysokości, o której mowa w ust. 4, w związku z zaistnieniem okoliczności, o których mowa w ust. 1;
2) niezaleganiu w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy do trzeciego kwartału 2019 r.;
3) zatrudnianiu pracowników objętych wnioskiem;
4) wysokości wynagrodzenia każdego z pracowników objętych wnioskiem i należnych od tego wynagrodzenia składek na ubezpieczenia społeczne;
5) numerze rachunku bankowego albo numerze rachunku prowadzonego w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej właściwego dla prowadzonej działalności statutowej.

10. Oświadczenia, o których mowa w ust. 6 i 9, są składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

11. Organizacja pozarządowa lub podmiot, którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, nie może otrzymać dofinansowania w części, w której te same koszty zostały albo zostaną sfinansowane z innych środków publicznych.

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU!

Wielkopolski ZPN przypomina o świadczonej nieodpłatnie pomocy prawnej. W razie jakichkolwiek wątpliwości formalnych, związanych z obecną sytuacją, prosimy o kontakt z radcą związkowym, Pawłem Sliwowskim - prawnik@wielkopolskizpn.pl.