fot. Wielkopolski ZPN

Uwagi Wielkopolskiego ZPN do projektu rozporządzenia dot. sportu

Wielkopolski ZPN skorzystał z możliwości wzięcia udziału w konsultacjach dotyczących projektu rozporządzenia o ograniczeniach dotyczących m.in. sportu. W imieniu związku uwagi złożył prawnik Paweł Sliwowski.

Przy tworzeniu stanowiska uwzględnione zotały uwagi zgłoszone m.in przez władze Związku i Wydział Szkolenia i Piłkarstwa Młodzieżowego. Poniżej prezentujemy treść pisma skierowanego do Ministerstwa Zdrowia.

 

W imieniu Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej z siedzibą w Poznaniu, w nawiązaniu do projektu nowego rozporządzenia w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, które zostało opublikowane w dniu wczorajszym, chciałbym zgłosić następujące uwagi do przedmiotowego projektu:

1) par. 10 ust. 1 pkt 2 lit. b tiret pierwsze – w zakresie stadionów sportowych, boisk szkolnych i wielofunkcyjnych (w tym typu Orlik) – wnoszę o doprecyzowanie czy jeżeli na danym obiekcie jest np. boisko główne i boisko treningowe czy to traktować to jako jeden obiekt w rozumieniu przedmiotowego przepisu czy też możliwe jest odbywanie treningów na obu boiskach równocześnie, oczywiście z zachowaniem pozostałych wymogów przewidzianych w rozporządzeniu. Na obiektach piłkarskich często zdarza się, że jest kilka boisk. Z informacji na www Ministerstwa Sportu wynika, że jest to dopuszczalne, jednak w mojej ocenie to powinno wprost wynikać z przepisu. W tej samej sytuacji, jeżeli jest kilka kortów tenisowych na jednym obiekcie, to na każdym korcie będą mogły trenować cztery osoby + trener (vide § 10 ust. 1 pkt 2 lit. b tiret drugie). Poza tym, postuluję wprowadzić możliwość dzielenie dużych (o określonych metrażu) boisk na kilka mniejszych (określić tu minimalną powierzchnię po podziale). Przykładowo. pełnowymiarowe boisko to 105 metrów na 68 metrów (7.140 m2), a orlik jest dużo mniejszych rozmiarów. Tym samym ten sam limit osób będzie dotyczył tak dużego boiska, a na dwóch trzech mniejszych orlikach obok siebie będą mogły być oddzielne grupy trenujących;

2) par. 10 ust. 2 pkt 1 – 5 – wnoszę o doprecyzowanie kim jest „podmiot uprawniony do udostępnienia obiektu” – czy jest to OSIR/szkoła czy np. akademia/klub, którzy z boiska korzystają. Najczęściej jest tak, że zarządcą obiektu jest OSIR/szkoła, natomiast korzysta z obiektu akademia/klub. Tym samym „podmiotem uprawnionym do udostępnienia obiektu” dla klubu będzie OSIR/szkoła, ale „podmiotem uprawnionym do udostępnienia obiektu” dla zawodników jest akademia/klub. Powyższe jest istotne chociażby z punktu widzenia ustalenia właściwego podmiotu odpowiedzialnego za realizację obowiązków nałożonych przez rozporządzenie;

3) par 10 ust. 1 pkt 2 – wnoszę o wpisanie wprost w projektowanym przepisie, że zawodnicy oraz trener w czasie treningu nie są zobowiązania do zachowywania odpowiedniej odległości (możliwość treningu z bliskim kontaktem). Analiza projektowanych przepisów prowadzi do wniosku, że nie będzie wymagane zachowanie tej odległości, bowiem tam gdzie jest taki nakaz wprost wynika to z przepisu (vide 2 m w przemieszczaniu się, 1,5m w zakładach pracy). Z uwagi jednak, iż nieprzestrzeganie zakazów i nakazów oraz ograniczeń zawartych w rozporządzeniu wiążę się z surowymi sankcjami ze strony właściwych organów, wpisanej tej kwestii wprost w przepisie (aby nie było wątpliwości) jest konieczne;

4) par 10 ust. 1 pkt 2 lit. b tiret pierwsze – w zakresie stadionów sportowych, boisk szkolnych i wielofunkcyjnych (w tym typu Orlik) – poddaje pod rozwagę czy liczba osób trenujących nie powinna zostać określona poprzez liczbę osób na określony metraż, tak jak w przypadku np. obiektów handlowych. Po pierwsze obiekty sportowe to obiekty zewnętrzne. Po drugie boiska mają różne gabaraty. Są obiekty małe (wprost dla kilka osób), a są również obiekty bardzo duże, na których mogłoby (z zachowaniem bezpieczeństwa i odległości) obywać się równolegle kilka jednostek treningowych np. pełnowymiarowe boisko - 7.140 m2.