fot. Wielkopolski ZPN

Wybory władz Wielkopolskiego ZPN - informator

W roku 2020 kończy się kadencja obecnych władz Wielkopolskiego ZPN. Oznacza to, że podczas tegorocznego Walnego Zgromadzenia Delegatów przeprowadzone zostaną wybory. Poniżej prezentujemy najważniejsze informacje.

 

WYBÓR DELEGATÓW KLUBOWYCH

WZD odbędzie się 5 czerwca w IBB Andersia Hotel w Poznaniu. Udział w nim z prawem głosu wezmą przedstawicieli klubów w następującej liczbie:

 1. Kluby z najwyższej klasy rozgrwek piłki nożnej 11-osobowej kobiet i mężczyzn - po 5 delegatów.
 2. Kluby I ligi piłki 11-osobowej kobiet i mężczyzn - po 4 delegatów.
 3. Kluby II ligi piłki 11-osobowej kobiet i mężczyzn, a także Ekstraligi futsalu - po 3 delegatów.
 4. Kluby III ligi piłki 11-osobowej kobiet i mężczyzn, a także I ligi futsalu - po 2 delegatów.
 5. Kluby IV ligi piłki 11-osobowej kobiet i mężczyzn, a także II ligi futsalu - po 1 delegacie.
 6. Kluby V ligi - po 8 delegatów z każdej grupy, wybranych na konferencjach klubów.
 7. Kluby Klasy Okręgowej - po 5 delegatów z każdej grupy, wybranych na konferencjach klubów.
 8. Kluby klas niższych i kluby młodzieżowe - 1 delegat na każdą rozpoczętą grupę 8 klubów, wybrani na konferencjach klubów.

Podstawą wyboru delegata/delegatów oraz udziału klubów w stosownej konferenji przez kluby - członków Wielkopolskiego ZPN jest status klubu (udział w najwyższej klasie rozgrywkowej) na dzień 31 grudnia 2019 roku.

W przypadku zbiegu uprawnień do wyboru delegata/delegatów klubowi przysługuje wybór w takiej liczbie, jaka wynika z udziału tego klubu w najwyższej klasie rozgrywkowej, w jakiej występuje (na dzień 31 grudnia 2019 r.).

PRZYKŁAD: Jeśli klub występuje w IV lidze i ma rezerwy w Klasie B, przysługuje mu prawo wyboru 1 delegata. Przedstawiciel tego klubu nie bierze udziału we właściwej konferencji klubów.

 

ZASADY WYBORU DELEGATÓW I PRZEDSTAWICIELI NA KONFERENCJE KLUBÓW

Wybór delegatów, o których mowa powyżej w punktach 1-5, musi zostać dokonany przez właściwy organ wynikający z zapisów statutu (umowy spółki) klubu - członka Wielkopolskiego ZPN.

Zarówno wybór delegatów na WZD jak i przedstawicieli klubów na konferencję klubów, musi zostać udokumentowany poprzez

 • pisemną uchwałę właściwego organu klubu o wyborze delegata/delegatów lub przedstawiciela;
 • oświadczenie klubu - członka Wielkopolskiego ZPN, podpisane przez osoby upoważnione do jego reprezentowania, że delegat/delegaci albo przedstawiciel zostali wybrani zgodnie ze statutem/umową klubu - POBIERZ (klik!)
 • ankietę delegata (przedstawiciela) wg obowiązkowego wzoru POBIERZ (klik!)

Należy pamiętać, że dana osoba może być delegatem tylko jednego klubu.

W razie wątpliwości w zakresie ww. dokumentów Wielkopolski ZPN ma prawo żądać skanów dodatkowych dokumentów, jak również doręczenia dokumentów w formie papierowej w oryginale lub odpisie poświadczonym za zgodność z oryginałem, pod rygorem utraty prawa do udziału w Walnym Zgromadzeniu Delegatów / konferencji klubów.

 

TERMINY WYBORU DELEGATÓW/PRZEDSTAWICIELI KLUBOWYCH

 • Kluby, którym z mocy statutu Wielkopolskiego ZPN mają prawo do wyboru co najmniej 1 delegata (pkt. 1-5 - od Ekstraklasy do IV ligi piłki 11-osobowej oraz od Ekstraklasy do II ligi futsalu) - skany dokumentów muszą zostać przekazane do Wielkopolskiego ZPN (wybory@wielkopolskizpn.pl) najpóźniej do dnia 27 kwietnia 2020 roku.
 • Kluby, które wybierają przedstawicieli na konferencje klubów (pkt. 6-8 - od V ligi do Klasy B i kluby młodzieżowe) - skany dokumentów muszą zostać przekazane do Wielkopolskiego ZPN (wybory@wielkopolskizpn.pl) najpóźniej do dnia 27 marca 2020 roku.

Honorowane będą jedynie maile nadesłane z oficjalnego konta klubu - członka Wielkopolskiego ZPN w domenie @Wielkopolskizpn.pl!

Maile wysłane z innych adresów pozostaną bez rozpoznania, bez konieczności informowania nadawcy o tym fakcie!

Niedotrzymanie terminów, o których mowa powyżej, a także niedoręczenie wszystkich wymaganych dokumentów, skutkuje utratą prawa do udziału w Walnym Zgromadzeniu Delegatów / konferencji klubów!

 

KONFERENCJE KLUBÓW V LIGI, KLAS OKRĘGOWYCH, A, B ORAZ ROZGRYWEK MŁODZIEŻOWYCH

Konferencje zostaną zorganizowane w terminie do końca kwietnia czerwca 2020 roku przez Komisję Wyborczą Wielkopolskiego ZPN, według poniższego podziału:

 • KALISZ:
  Klasa Okręgowa - grupa 1;
  Klasa A - grupy 3 i 4;
  Klasa B - grupy 6, 9 i 10;
  Kluby posiadające wyłącznie drużyny młodzieżowe, które biorą udział w rozgrywkach na obszarze objętym działaniem biura Wielkopolskiego ZPN w Kaliszu.
 • KONIN:
  Klasa Okręgowa - grupa 2;
  Klasa A - grupa 6;
  Klasa B - grupa 8;
  Kluby posiadające wyłącznie drużyny młodzieżowe, które biorą udział w rozgrywkach na obszarze objętym działaniem biura Wielkopolskiego ZPN w Koninie.
 • LESZNO
  Klasa Okręgowa - grupa 5;
  Klasa A - grupa 2;
  Klasa B - grupy 7 i 11;
  Kluby posiadające wyłącznie drużyny młodzieżowe, które biorą udział w rozgrywkach na obszarze objętym działaniem biura Wielkopolskiego ZPN w Lesznie.
 • PIŁA
  Klasa Okręgowa - grupa 6;
  Klasa A - grupa 5;
  Klasa B - grupy 1 i 2;
  Kluby posiadające wyłącznie drużyny młodzieżowe, które biorą udział w rozgrywkach na obszarze objętym działaniem biura Wielkopolskiego ZPN w Pile.
 • POZNAŃ
  V liga - wszystkie grupy;
  Klasa Okręgowa - grupy 3 i 4;
  Klasa A - grupy 1, 7, 8 i 9;
  Klasa B - grupy 3, 4 i 5;
  Kluby posiadające wyłącznie drużyny młodzieżowe, które biorą udział w rozgrywkach na obszarze objętym działaniem biura Wielkopolskiego ZPN w Poznaniu.

Kluby, które w sposób poprawny zgłoszą swoich przedstawicieli na konferencje klubów, zostaną poinformowane o terminie i miejscu konferencji w sposób określony w ordynacji wyborczej.

Konferencje będą ważne bez względu na liczbę przedstawicieli, którzy będą brali w niej udział.

Każdemu przedstawicielowi klubu przysługuje jeden głos. Kandydat na delegata musi wyrazić zgodę na kandydowanie i być obecny na konferencji jako przedstawiciel klubu uprawnionego do brania udziału w danej konferencji.

Jeżeli w danej konferencji weźmie udział mniejsza liczba przedstawicieli klubów albo zgłoszonych zostanie mniej kandydatów niż liczba wybieranych przez nią delegatów, wówczas delegaci zostaną wybrani w takiej liczbie jak liczba kandydatów zgłoszonych na tej konferencji.

 

KALENDARIUM WYBORCZE

 • Do 27 marca 2020 roku - dostarczenie dokumentów o wyborze przedstawiciela klubu (dla klubów, których przedstawiciele będą brali udział w konferencji klubów).
 • Do 27 kwietnia 2020 roku - dostarczenie dokumentów o wyborze delegata/delegatów dla klubów, które z mocy statutu Wielkopolskiego ZPN, mają prawo do wyboru co najmniej 1 delegata na Walne Zgromadzenie.
 • Do 30 czerwca2020 roku - organizacja konferencji klubów w Kaliszu, Koninie, Lesznie, Pile oraz Poznaniu.

  Szczegółowy harmonogram spotkań:
  15 czerwca, g. 17:00 - Piła, Gringo Hotel Restauracja ul.Ogrodowa 25
  18 czerwca, g. 17:00 - Leszno, Leszczyńskie Centrum Biznesu ul.Geodetów 1 w Lesznie
  19 czerwca, g. 17:00 - Konin, Stadion Miejski im.Złotej Jedenastki Kazimierza Górskiego ul.Podwale 1
  22 czerwca, g. 17:00 - Kalisz, Kampus PWSZ u. Poznańska
  26 czerwca, g. 16:30 - Poznań, World Trade Center, ul. Bukowska 12 (kluby V ligi i Klasy Okręgowej)
  26 czerwca, g. 18:30 - Poznań, World Trade Center, ul. Bukowska 12
 • Sierpień 2020 roku - Sprawozdawczo-Wyborcze Walne Zgromadzenie Delegatów Wielkopolskiego ZPN

 

DODATKOWE INFORMACJE

Podstawą prawną przeprowadzenia wyborów są
- Statut Wielkopolskiego ZPN;
- Uchwała Zarządu Wielkopolskiego ZPN nr II/10/2020 ws. uchwalenia ordynacji wyborczej;
- Uchwała Zarządu Wielkopolskiego ZPN nr II/11/2020 ws. powołania Komisji Wyborczej Wielkopolskiego ZPN.

W przypadku pytań lub wątpliwości osobami właściwymi do kontaktu są:
- Piotr Hajduk - tel. 882 745 122; @:wybory@wielkopolskizpn.pl
- Paweł Sliwowski - tel. 696 160 775; @:prawnik@wielkopolskizpn.pl