fot. thumb_Licencje_karty_1180x500_landscape.jpg

Wymiana uprawnień trenerskich klasy mistrzowskiej, I oraz II

Polski Związek Piłki Nożnej po wejściu w życie Art. 7 Konwencji Trenerskiej UEFA, uruchomił procedurę umożliwiającą uznanie kompetencji i przyznanie licencji trenerskich dla absolwentów wyższych uczelni posiadających mistrzowską, I lub II klasę trenerską.

Nowe przepisy UEFA dotyczą wzajemnego uznawania kwalifikacji trenerskich i odnoszą się do szkoleniowców, którzy ukończyli szkolenia poprzez niezależną instytucję. Mają oni obecnie prawo ubiegać się o uznanie kompetencji w ramach Konwencji Trenerskiej. Temat dotyczy zatem szerokiej grupy trenerów, którzy są absolwentami uczelni wyższych.

Zgodnie z nowymi regulacjami, absolwenci, którzy rozpoczęli naukę nie później niż w roku akademickim 2005/06 i w wyniku odbytej edukacji uzyskali klasę mistrzowską, I lub II, mogą ubiegać się o przyznanie licencji:

- UEFA PRO - w przypadku wykazania się przez wnioskodawcę stażem pracy trenerskiej w charakterze pierwszego trenera w klubach na I lub II poziomie rozgrywkowym przez okres co najmniej dwóch pełnych rund rozgrywkowych; 

- UEFA A w przypadku wykazania się przez wnioskodawcę stażem pracy trenerskiej w charakterze pierwszego trenera w klubach na III lub IV poziomie rozgrywkowym przez okres co najmniej dwóch pełnych rund rozgrywkowych;

- UEFA B - w przypadku wykazania się przez wnioskodawcę stażem pracy trenerskiej w charakterze pierwszego trenera na co najmniej V poziomie rozgrywkowym przez okres co najmniej dwóch pełnych rund rozgrywkowych; 

W przypadku absolwentów, którzy rozpoczęli naukę nie później niż w roku akademickim 2005/06 i w wyniku edukacji uzyskali uprawnienia instruktora piłki nożnej, otrzymują oni uprawnienia licencji Grassroots C.


 

Wnioski o uznanie kompetencji i przyznanie właściwej licencji należy składać do Polskiego Związku Piłki Nożnej za pośrednictwem platformy PZPN24 w nieprzekraczalnym terminie do 30 czerwca 2022 roku. 

Do wniosku zainteresowani muszą załączyć następujące dokumenty:
- poświadczoną za zgodność z oryginałem kserokopię/odpis dyplomu ukończenia studiów i uzyskania stosownych uprawnień;
- życiorys wraz z przebiegiem kariery trenerskiej;
- zaświadczenia o wymaganym uchwałą stażu pracy trenerskiej w klubach piłkarskich;
- zaświadczenie z Krajowego Rejestru Sądowego - ważne 6 miesięcy od daty wystawienia;
- oświadczenie o braku lub wszczęściu/trwaniu postępowania dyscyplinarnego za przewinienie korupcji w sporcie oraz o orzeczonych karach dyscyplinarnych, w tym w szczególności za przewinienia dyscplinarne określone w art. 79 Regulaminu Dyscyplinarnego oraz oświadczenie o niekaralności w rozumieniu art. 21 ustawy z dnia 13 maja 2016 roku o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych i posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych.

Wnioski będzie rozpatrywała powołana przez PZPN Komisja ds. uznawania uprawnień trenerskich, po dokonaniu analizy złożonych dokumentów oraz przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej z wnioskodawcą. Decyzje Komisji będą przekazywane do wiadomości Panelowi Jira UEFA. W przypadku decyzji odmownej wnioskodawcy otrzymają ją z pisemnym uzasadnieniem i będą mogli się odwoływać właśnie do Jira Panel UEFA, przy zachowaniu zasad wynikających z Konwencji Trenerskiej UEFA. 


Aby złożyć wniosek o uznanie kompetencji, po zalogowaniu na konto na platformie PZPN24 należy aktywować funkcję trenera. Instrukcja jak to zrobić dostępna jest tutaj (klik!). Następnie niezbędne jest odnalezienie właściwego miejsa złożenia wniosku poprzez wybór kolejnych zakładek:
- wydarzenia
- kurs, licencje & konferencje
- wybranie organizacji - Polski Związek Piłki Nożnej
- wybór komisji licencji trenerskich - tryb nadzwyczajny.
Po wgraniu dokumentów możliwe będzie wówczas aplikowanie do Komisji w przedmiocie właściwej dla udokumentowanego stażu pracy licencji.

Wszelkie pytania prosimy kierować bezpośrednio do Polskiego Związku Piłki Nożnej na adres trenerzy@pzpn.pl.