fot. Wielkopolski ZPN

Zmiany dot. dotacji w Tarczy Antykryzysowej

AKTUALIZACJA!

 

NOWE ZMIANY WPROWADZONE W "TARCZY 2.0" (KLIK!)

 

OPINIA PRAWNA DOT. DOTACJI DLA SGiPW (KLIK!)

 

PONIŻEJ WERSJA PIERWOTNA MATERIAŁU

 

Wśród uchwalonych przez rząd przepisów, mających złagodzić skutki kryzysu gospodarczego powstałego wskutek pandemii COVID-19, znalazły się zapisy mogące mieć istotne znaczenie dla klubów piłkarskich. Dotyczą one kwestii rozliczania środków pozyskanych z dotacji.

Punktem odniesienia są zapisy umieszczone w artykule 15zzl specustawy:

 

Art. 15zzl.
1. W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii oraz w terminie 30 dni następujących po ich odwołaniu organ administracji publicznej zlecający realizację zadania publicznego organizacjom pozarządowym, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 tej ustawy jest uprawniony do przedłużenia terminu na złożenie sprawozdania z wykonania zleconego zadania publicznego oraz rozliczenia udzielonej dotacji na realizację zadania publicznego z pominięciem terminów wynikających z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, a także do uznania za uzasadnione wydatków poniesionych na sfinansowanie działań realizowanych w ramach zleconego zadania publicznego, które zostały odwołane w następstwie okoliczności związanych z obowiązywaniem stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, niewykonanie planu działań lub nieosiągnięcie rezultatów założonych w umowie, na podstawie której zlecono realizację zadania publicznego, nie może skutkować uznaniem dotacji na realizację zadania publicznego w tej części za wykorzystaną niezgodnie z przeznaczeniem, pobraną nienależnie lub w nadmiernej wysokości i podlegającą zwrotowi.

CO TO OZNACZA?

Powyższe zapisy mogą znaleźć zastosowanie w przypadku, gdy klub podpisał umowę i rozpoczął zgodnie z jej postanowieniami wydatkowanie środków. Jeśli zatem klub poniósł koszty w zakresie przygotowań do rundy wiosennej (np. organizacja sparingów, przygotowanie boisk), jednostka przyznająca dotacje będzie mogła takie koszty uznać za zasadne mimo odwołania rozgrywek i je rozliczyć.

Co więcej, podczas rozliczania dotacji pod uwagę nie będzie brany czynnik wykonania założonego planu działań i osiągnięcia określonych umową rezultatów. Do tej pory miały one istotne znaczenie, były bowiem wyznacznikiem wskazującym stopień realizacji zadania. Samorządy udzielające dotacji mogły nakazać zwrot przyznanych pieniędzy proporcjonalnie do różnicy między zaplanowanym a osiągniętym wynikiem zadania i wtedy, gdy cel ostateczny nie został osiągnięty.

Tym samym jeśli klub poniesie wskazane wcześniej koszty (np. koszty przygotowań do rundy), będą mogły one zostać rozliczone niezależnie od faktu, że nie zrealizuje tego, do czego się zobowiązął. Oznacza to, że jeśli planowanym efektem zadania był np. udział w rozgrywkach rundy wiosennej czy rozegranie określonej liczby spotkań w rozgrywkach ligowych, dotacja nie zostanie obcięta z uwagi na zawieszenie/odwołanie rozgrywek czy też ich przeprowadzenie w okrojonym zakresie.

Trzecim efektem nowych regulacji jest możliwość przedłużenia przez organ administracji publicznej terminu na złożenie sprawozdania z realizacji zadania i rozliczenia udzielonej dotacji. Wszystkie przedstawione zmiany są możliwe do wprowadzenia w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii (wprowadzony obecnie) oraz w terminie 30 dni następujących po ich odwołaniu.

NA CO ZWRÓCIĆ UWAGĘ?

Nowe zasady w wielu przypadkach mogą w łatwy sposób rozwiązać potencjalne problemy. Niestety, wciąż wszystko będzie zależne od jednostek samorządu terytorialnego. Organy przyznające dotację publiczną otrzymały możliwość działania zgodnie z wprowadzonymi zmianami, ale nie zostało to narzucone bezwzględnie, obowiązkowo.

Wielkopolski Związek Piłki Nożnej, w ramach rozpoczętej już wcześniej współpracy ze Stowarzyszeniem Gmin i Powiatów Wielkopolski, będzie podejmował wszelkie możliwe działania, by przekonać wszystkie jednostki samorządu terytorialnego w województwie do interpretowania zasad na korzyść klubów, w myśl zapisów "Tarczy Antykryzysowej".

CZEGO NIE OBEJMUJĄ ZMIANY?

Przedstawiona jedna z możliwych interpretacji przepisów mówi, że mają one zastosowanie w przypadku wydatkowania środków bez względu na to czy zostały już one przekazane na konto klubu czy też nie. Podstawą jest podpisanie umowy.

Specustawa nie obejmuje zatem sytuacji, w których środki zostały przyznane klubom wskutek rozstrzygnięcia konkursu, ale nie doszło do podpisania umowy, Brak jest wówczas dokumentu, który regulowałby ściśle prawa i zobowiązania stron. Oferta - nawet jeśli została zaakceptowana - nie ma takiej mocy.

Nowe przepisy nie pozwalają również na wydatkowanie środków niezgodnie z ich ustalonym przeznaczeniem ani też na zachowanie przez klub środków "zaoszczędzonych", niewydanych. W takich przypadkach kluby będą zobowiązane do zwrotu tych środków w odpowiednim zakresie.

Oczywiście, możliwe pozostaje ustalenie nowych warunków umowy przez obie strony, które zmienią wcześniejsze postanowienia. Wówczas należy jednak tego dokonać przed wydaniem pieniędzy na nowe cele.

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU!

Wielkopolski ZPN przypomina o świadczonej nieodpłatnie pomocy prawnej. W razie jakichkolwiek wątpliwości formalnych, związanych z obecną sytuacją, prosimy o kontakt z radcą związkowym, Pawłem Sliwowskim - prawnik@wielkopolskizpn.pl.