fot. Wielkopolski ZPN

Zmiany regulaminowe przed sezonem 2021/22

Przed sezonem 2021/22 Wielkopolski ZPN dokonał aktualizacji zapisów Regulaminu Rozgrywek, który będzie obowiązywał przez kolejny rok. Zapraszamy do szczegółowego zapoznania się z najistotniejszymi zmianami.

Przyjęty przez Związek sposób postępowania zakłada niezmienność regulaminów w trakcie trwania rozgrywek. Przeprowadzane są wówczas jedynie modyfikacje wynikające z nadrzędnych przepisów prawa czy decyzji podejmowanych przez organy piłkarskie - zarówno PZPN jak i UEFA oraz FIFA. Wszystkie pozostałe kwestie wynikłe w trakcie trwania sezonu są przez Wielkopolski ZPN zbierane i analizowane, by ewnetualnie wejść w życie wraz z nową edycją rozgrywek. Nie inaczej jest w tym roku.

Wiele zmian ma charakter kosmetyczny, często dotyczą one doprecyzowania wcześniej przyjętych zapisów bądź też ich rozszerzenia na ogół rozgrywek. Są jednak też takie, na które należy zwrócić szczególną uwagę.

Jak już wcześniej informowaliśmy, dużym zmianom uległ format rozgrywek młodzieżowych. Wszystkie ligi będą miały liczebność maksymalnie ośmiozespołową, co przełoży się na zwiększenie liczby spotkań. Przy formule mecz i rewanż w każdej rundzie drużyny tak jesienią jak i wiosną będą rozgrywać po 14 spotkań. Dodatkowo przeprowadzane co pół roku awanse i spadki pozwolą na zdecydowanie lepsze dopasowywanie poziomu rywalizacji do umiejętności zawodników. W temacie rywalizacji młodzieżowej warto też przypomnieć o rozszerzeniu formuły towarzyskich turniejów granych bez wyników na kategorię Orlik E2 i możliwości występowania w nich zawodników z ostatniego kwartału starszego rocznika.

Pozostałe najważniejsze zmiany regulaminowe to:

- nowe przepisy dot. płatności ekwiwalentów w przypadku przerwanych meczów
Korekta jest pokłosiem przypadków z rundy wiosennej, kiedy drużyny gości schodziły z placu gry krótko po rozpoczęciu spotkania. W takich sytuacjach kluby będące gospodarzami były poszkodowane, gdyż mimo braku spotkania, musiały w całości opłacać ekwiwalent sędziowski. Od sezonu 2021/22 koszty te będą ponoszone przez zespół, z winy którego, mecz został przedwcześnie zakończony.

 

§ 18, punkt 5
W przypadku gdy mecz się odbędzie, ale zostanie przerwany ze względu na zdekompletowanie jednej z drużyn, drużyna ta ponosi 100% kosztów delegacji sędziowskich jeśli:
a. zdekompletowanie nastąpiło w pierwszej połowie meczu;
b. drużyna przystąpiła do gry z liczbą zawodników o 1 większą niż wymagana do przerwania meczu.

- doprecyzowanie przepisów związanych ze sprawdzaniem tożsamości zawodników
Wobec licznych sytuacji zaistniałych w rundzie wiosennej w tym temacie, postanowiono zmodyfikować zapisy, by nie pozostawiały one żadnych wątpliwości.

§ 12
1.Zawodnik uczestniczący w spotkaniach mistrzowskich lub pucharowych musi posiadać przy sobie aktualny dokument potwierdzający tożsamość pozwalający na identyfikację zawodnika. Dopuszcza się możliwość gry na podstawie:
A. dowodu osobistego;
B. paszportu;
C. prawa jazdy;
D. legitymacji szkolnej;
E. innego niż wymieniony w podpunktach A-D dokumentu ze zdjęciem, który pozwoli na identyfikację zawodnika przez sędziego.

Dokument powinien zostać okazany w takiej formie w jakiej jest wydawany. Nie dopuszcza się weryfikacji tożsamości na podstawie zdjęć dokumentów i zrzutów ekranów prezentowanych na urządzeniach mobilnych oraz kserokopii dokumentów. Dowód osobisty i prawo jazdy mogą być okazane w formie elektronicznej wyłącznie w aplikacji mObywatel.

2. Brak posiadania dokumentu potwierdzającego tożsamość jest równoznaczne z faktem, że dany zawodnik jest nieuprawniony w danym meczu.
3. Drużyna ma prawo, najpóźniej do zakończenia zawodów, zgłaszać sędziemu protesty dotyczące maksymalnie 4 zawodników drużyny przeciwnej. Sprawdzanie tożsamości zawodników może dotyczyć wyłącznie tych zawodników, którzy w chwili zgłaszania żądania przebywają na płycie boiska (za wyjątkiem protestu zgłaszanego przed rozpoczęciem meczu).
4. Protest musi być sporządzony na piśmie podpisany czytelnie przez kierownika drużyny i przekazany sędziemu (sędziemu technicznemu/asystentowi nr 1, jeśli odbywa się to w czasie gry). Protest musi zawierać Nazwę Klubu, numery zawodników, którzy mają być sprawdzani oraz minutę meczu, w której sprawdzanie zostało zgłoszone. W najbliższej przerwie w grze sędzia informuje kierownika (w przypadku jego braku – trenera) drużyny przeciwnej o fakcie wpłynięcia protestu – to zobowiązuje kierownika do zatrzymania zawodników których tożsamość jest kwestionowana, do dyspozycji sędziego do momentu sprawdzenia.
5. Sprawdzenie tożsamości zawodników odbywa się przed zawodami, w przerwie zawodów lub niezwłocznie (ale nie później niż 15 minut) po zakończeniu zawodów – zależnie od momentu wpłynięcia protestu, przy czym w przypadku sprawdzania tożsamości po zakończeniu zawodów powyższe oznacza, że najpóźniej ciągu 15 minut od zakończenia zawodów zawodnik jest zobowiązany stawić się do sprawdzenia tożsamości, pod rygorem negatywnych konsekwencji z tym związanych. Dokonuje tego sędzia w obecności zainteresowanego zawodnika oraz kierowników obu drużyn, którym przekazuje swoją opinię. Jeśli nie satysfakcjonuje ona drużyny wnoszącej protest lub potwierdza ona zasadność protestu, sędzia musi opisać całe zdarzenie w sprawozdaniu.
6. W przypadku, gdy zawodnik nie stawi się na kontrolę tożsamości zawodnik zostaje uznany za nieuprawnionego do gry w tym meczu. Zawodnik, jego trener lub kierownik, kapitan zespołu i drużyna ponoszą konsekwencje dyscyplinarne takie same jak za wstawienie do gry zawodnika pod obcym nazwiskiem.
7. W przypadku braku kierownika drużyny prawa i obowiązki określone w niniejszym § spoczywają na trenerze/kapitanie drużyny

- zmiany terminów spotkań w sytuacji braku informacji zwrotnej od drużyny przeciwnej
Przepis ma na celu określenie procedur w sytuacji, gdy rywal nie reaguje na przedstawiane wnioski o zmianę terminu. Wydział Gier i Ewidencji będzie miał możliwoś dokonania zmiany bez akceptacji drużyny przeciwnej. 

§ 21, punkt 2
Terminy zawodów mogą być zmienione na prośbę jednego z klubów, wniesioną do Wydziału Gier i Ewidencji za pomocą systemu Extranet. Klub zwracający się o zmianę terminu, wskazuje przyczynę, proponuje nowy termin i godzinę rozegrania zawodów. Po uzyskaniu akceptacji przeciwnika, Wydział Gier i Ewidencji dokonuje zamiany terminu. W przypadku zmiany daty lub godziny spotkania w terminie krótszym niż 14 dni przed meczem klub wnioskujący zobowiązany jest do wniesienia na konto Wielkopolskiego ZPN opłaty w wysokości:
A. IV Liga - 200 zł
B. V Liga - 200 zł
C. Klasa Okręgowa - 200 zł
D. Klasa A - 150 zł
E. Klasa B 150 zł
F. IV Liga kobiet 150 zł
G. Klasy młodzieżowe 150 zł
H. II Liga Futsalu 150 zł

Jeśli przeciwnik nie ustosunkuje się do wniosku wysłanego w systemie Extranet w terminie 3 dni od złożenia wniosku, Wydział Gier i Ewidencji ma możliwość dokonać zmiany bez akceptacji przeciwnika (dotyczy propozycji złożonych na mniej niż 14 dni przed terminem rozegrania meczu).

- zwiększenie kar z tytułu niezapewnienia opieki medycznej podczas meczów
Zmiana ma w założeniu wyeliinować sytuacje, w których spotkanie odbywa się bez odpowiedniego zabezpieczenia. Symboliczne kary finansowe w tym zakresie były do tej pory dużo niższe niż standardowa stawka za usługę medyczną, co prowadziło do incydentalnych celowych zaniechań wynikających z kalkulacji kosztów.

- zwiększenie kadr meczowych do maksymalnie 20 zawodników 
Przepis zaczął funkcjonować w zeszłym roku, jednak tylko w odniesieniu do rozgrywek seniorskich. Wraz z nowym sezonem obejmie też rozgrywki kobiece i młodzieżowe.

- doprecyzowanie procedur w przypadku zbieżności kolorów strojów
Uporządkowano niejednoznaczne zapisy, które powodowały sprzeczne interpretacje. Pierwszeństwo gry w wybranych strojach mają gospodarze, powinni jednak z wyprzedzeniem (wraz z informacją o terminie i miejscu zawodów w systemie) powiadomić o kolorystyce gości, którzy taką informację winni uwzględnić.

Jeśli jednak przed meczem okaże się, że barwy nie kontrastują ze sobą, na polecenie sędziego zmiany strojów musi dokonać drużyna gospodarzy. Jeśli natomiast problem dotyczy bramkarza, wówczas to on musi dokonać zmiany stroju.

- dookreślenie statusu zawodników grających zarówno w tradycyjnej odmianie piłki 11-osobowej jak i futsalu
W wielu przypadkach zawodnicy reprezentują w tych rozgrywkach barwy różnych klubów, co stało w sprzeczności z zapisem mówiącym o możliwości uprawnienia do gry tylko w jednym klubie. Zgodnie z uchwałą Zarządu PZPN z 2017 roku ws. statusu zawodników występujących w rozgrywkach futsalu, wprowadzono do regulaminu pojęcie klubu "alternatywnego", jakim może być zespół futsalowy.

- uściślenie zakresu treści możliwych do zgłaszania przez kluby w sprawozdaniach meczowych
Aktualizacja zapisów wskutek nadrzędnych zmian w przepisach. Przedstawiciele klubów nie mają możliwości dopisywania do załącznika z zawodów jakichkolwiek uwag i zastrzeżeń dotyczących pracy sędziów czy też protestów. Tego typu treści winny być kierowane bezpośrednio do organu prowadzącego rozgrywki, w trybie opisanym przez regulamin. Do załącznika można natomiast zgłosić uwagi dotyczące np.
- odniesionych kontuzji;
- nieprzygotowania szatni;
- zdarzeń dyscyplinarnych.
Wpisu tego rodzaju uwag dokonuje sędzia, który nie ma prawa odmówić jego umieszczenia w sprawozdaniu.

Kompletna treść regulaminu dostępna jest tutaj (klik!). Podobnie jak w latach poprzednich, w trakcie sezonu dokonywane będą wyłącznie zmiany pisarskie oraz wynikające z modyfikacji przepisów nadrzędnych.