JAK OTRZYMAĆ PATRONAT?

TURNIEJE​

Zasady obejmowania patronatem Wielkopolskiego ZPN turniejów reguluje uchwała Zarządu Związku z dnia 23 lutego 2017 roku. By ubiegać się o otrzymanie patronatu, organizator musi złożyć do Związku (Wydział Szkolenia i Piłkarstwa Młodzieżowego) pisemną prośbę w terminie co najmniej 30 dni przed planowanym terminem zawodów. Do wniosku dołączony musi zostać regulamin rozgrywek.

Patronaty udzielane są turniejom organizowanym zgodnie z zapisami przyjętej przez PZPN Unifikacji Organizacji Współzawodnictwa i Szkolenia dzieci i młodzieży w piłce nożnej. W szczególnych przypadkach możliwe są odstępstwa, jednak każde inne rozwiązanie musi zostać zaakceptowane przez Trenera-Koordynatora Wielkopolskiego ZPN. Ostateczną decyzję o objęciu patronatem podejmuje Prezes Wielkopolskiego ZPN.

Otrzymanie patronatu upoważnia organizatora do umieszczenia logotypu Związku na materiałach informacyjnych i promocyjnych (w sposób zgodny z zasadami użycia znaku) i daje możliwość opublikowania informacji o turnieju oraz patronacie na stronie Wielkopolskiego ZPN (www.wielkopolskizpn.pl).

  REGULAMIN UZYSKANIA PATRONATU WZPN NAD TURNIEJAMI

​​​​​​​KONFERENCJE

Certyfikowanie konferencji przez Związek oznacza, że uczestnicy biorąc w niej udział zdobywają, odbywają doszkalanie niezbędne do przedłużenia licencji trenerskiej. Jest to wymóg obowiązkowy, każdy z trenerów chcąc otrzymać prolongatę swojej licencji, musi wziąć udział w kursokonferencjach w wymiarze łącznym 15 godzin wykładowych na przestrzeni trzech lat poprzedzających proces licencyjny, w którym trener ubiega się o licencję.

Wielkopolski ZPN jest organizatorem dwóch konferencji trenerskich na początku grudnia. W 2016 roku odbywały się one w Racocie oraz Zalasewie. Ponadto jesienią Związek przy współpracy z Polskim Związkiem Piłki Nożnej organizuje konferencję Grassroots. Miejsca i terminy konferencji w 2017 roku zostaną podane nie wcześniej niż we wrześniu.

Aby ubiegać się o certyfikowanie konferencji szkoleniowej, organizatorzy muszą złożyć pisemny wniosek z trzymiesięcznym wyprzedzeniem do Wydziału Szkolenia i Piłkarstwa Młodzieżowego Wielkopolskiego ZPN. Aplikacja oprócz podstawowych informacji (termin, miejsce i czas trwania konferencji musi zawierać planowaną tematykę wykładów oraz listę prelegentów.