Aktualny stan prac nad zmianami dot. badań dla sportowców

W związku z trwającymi pracami nad nowelizacją aktów prawnych regulujących kwestie obowiązkowych badań lekarskich dla sportowców, Wielkopolski ZPN przedstawia bieżący stan działań w temacie.


Rozmowy na szczeblu władz polskiej piłki i ministerstw, których sprawa dotyczy, prowadzone są od kilku miesięcy. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu senatora RP i zarazem Prezesa Podkarpackiego ZPN - Mieczysława Golby, a także Wiceministra Sprawiedliwości - Marcina Warchoła oraz całego Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej, wypracowane zostały propozycje nowych regulacji, które otrzymały pozytywną opinię wszystkich zainteresowanych stron i planowo mają wejść w życie 1 marca bieżącego roku. Wszystkim wymienionym osobom Wielkopolski ZPN składa serdeczne podziękowania za osobisty wkład w uregulowanie niezwykle istotnych dla środowiska piłkarskiego kwestii.

Nowe przepisy wprowadzają trzy kluczowe zmiany w przypadku badań dotyczących piłki nożnej:

- rozszerzenie grupy osób uprawnionych do wydania zdolności lekarskiej o lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej - na podstawie profilaktycznego badania lekarskiego oraz posiadanej dokumentacji medycznej. Zaznaczyć należy przy tym, że jeżeli lekarz POZ stwierdzi, iż zasób badań niezbędnych do dokonania prawidłowej oceny wykracza poza wyżej wskazany zakres bądź jest to niezbędne dla prawidłowej oceny i możliwości bezpiecznego uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, wówczas lekarz wyda skierowanie do specjalisty w celu wydania orzeczenia;

- ograniczenie liczby niezbędnych badań specjalistycznych i diagnostycznych do poniższej listy:
1 - ogólne badanie lekarskie wraz z oceną stanu uzębienia i oceną ostrości wzroku przy pomocy tablic Snellena;
2 - badanie ortopedyczne;
3 - badania elektrokardiograficzne 12-odprowadzeniowe z opisem;
4 - pomiary antropometryczne;
5 - badanie morfologii krwi obwodowej wraz ze wzorem odsetkowym;
6 - oznaczenie stężenia glukozy w surowicy krwi;
7 - badanie ogólne moczu;

- zmianę częstotliwości wykonywania badań do 12 miesięcy - oraz dodatkowo co sześć miesięcy badania ogólnego, ortopedycznego i pomiarów ortopedycznych (punkty 1, 2, 4) u zawodników do 16. roku życia jeśli wymaga tego ich stan zdrowia lub specyfika współzawodnictwa.

Do czasu wejścia w życie nowych przepisów (jak zostało podane wyżej, planowany termin to 1 marca) obowiązujące są dotychczasowe regulacje dot. przeprowadzania badań.