Nowe zasady obliczania ekwiwalentów

​1 stycznia 2019 roku zacznie obowiązywać uchwała nr V/88 Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie określania zasad ustalania ekwiwalentu za wyszkolenie zawodników.


Tym samym uchylone zostaną zapisy uchwały nr VIII/121 z dnia 16 czerwca 2011 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej - zasady ustalania zryczałtowanego ekwiwalentu za wyszkolenie zawodnika o statusie amatora, zawodnika profesjonalnego oraz zawodnika profesjonalnego, któremu klub nie zaoferował przedłużenia umowy kontraktowej.

Uchwała nr V/88 z dnia 23 maja 2018 r. diametralnie zmienia zasady ustalania ekwiwalentu za wyszkolenie zawodników. Niezmieniona pozostanie podstawowa zasada, iż ekwiwalent to opłata za wyszkolenie i rozwój zawodnika wolnego, którą klub pozyskujący zobowiązany jest zapłacić klubowi odstępującemu. W związku z powyższym, przejście zawodnika na podstawie umowy transferowej nie będzie implikować obowiązku uiszczenia ekwiwalentu za wyszkolenie.

Przy obliczaniu okresu, za który należy się ekwiwalent zmieni się dolna i górna granica wieku zawodnika. Dotychczas ekwiwalent należał się za szkolenie zawodnika od 9. roku życia, natomiast górna granica była określona, jako 23 lata. Od 1 stycznia 2019 r. dolna granica będzie wynosić 12 lat, górna zaś 21, przy czym ekwiwalent będzie wypłacany za zawodnika do ukończenia 24. roku życia (brany będzie pod uwagę jednakże okres szkolenia jak wspominano wyżej do 21. roku życia), przy czym pomiędzy 21. a 24. rokiem życia, przy obliczaniu wartości ekwiwalentu będzie trzeba uwzględnić amortyzację jego kwoty wg zasad określonych w omawianej uchwale.

Będzie jeden sposób obliczania ekwiwalentu dla każdego zawodnika wolnego, któremu wygasł kontrakt albo deklaracja gra amatora. Zniesione zostanie zatem, zróżnicowanie sposobu obliczania ekwiwalentu obowiązujące na gruncie uchwały nr VIII/121, gdzie istotne było m. in. czy klub najpóźniej na 60 dni przed wygaśnięciem kontraktu zaproponował nowy kontrakt na tych samych warunkach itd.

Nowa uchwała wprowadza następujący wzór obliczania ekwiwalentu E = L X W X M, gdzie:

E – należna kwota;
L
– okres, w którym zawodnik był zarejestrowany w klubie, przy czym w przypadku każdego pełnego roku kalendarzowego będzie to 1, natomiast w sytuacji niepełnego roku kalendarzowego, będzie to wartość stanowiącą iloraz liczby dni szkolenia w danym roku kalendarzowym i liczby dni w danym roku (365 dni lub 366 w roku przestępnym);
W
– współczynnik kategorii wiekowej;
M
– mnożnik odpowiadający kategorii wiekowej klubu pozyskującego.

Zostaje ustalony okres 18 miesięcy określany jako okres karencji (dotychczas było zróżnicowane czy będzie to okres 1 – 12 miesięcy oraz 12 – 24 miesiące), w którym jeżeli zawodnik ponownie (raz lub więcej) zmieni przynależność klubową do klubu wyższej kategorii klasy rozgrywkowej, to ten nowy klub będzie zobligowany dopłacić na rzecz pierwotnego klubu odstępującego różnicę pomiędzy tym co by ten klub otrzymał gdyby zawodnik od razu został potwierdzony do klubu wyższej kategorii rozgrywkowej, a wysokością jaką otrzymał od klubu pozyskującego należącego do niższej kategorii rozgrywkowej.

Uchwała określa sytuacje, w których ekwiwalent nie będzie przysługiwał. Będzie to miało miejsce w następujących przypadkach:

a) gdy zmiana przynależności zawodnika następuje do klubu V kategorii (A, B, C klasa, pozostałe klasy rozgrywkowe kobiet (poniżej I ligi), pozostałe klasy rozgrywkowe futsalu (poniżej I ligi), kluby uczestniczące wyłącznie w rozgrywkach juniorek (dziewcząt) dowolnej kategorii wiekowej;
b) prawomocnego, jednostronnego rozwiązania kontraktu przez zawodnika, z winy klubu odstępującego;
c) prawomocnego rozwiązania kontraktu z winy klubu, stwierdzonego orzeczeniem Izby ds. Rozwiązywania Sporów Sportowych;
d) gdy zmiana przynależności zawodnika następuje po upływie 12 miesięcy od wygaśnięcia kontraktu lub deklaracji gry amatora w klubie odstępującym. 

Utrzymana zostanie zasada, że w przypadku zmiany przynależności klubowej zawodnika do klubu pozostającego w związku prawnym, personalnym i organizacyjno – finansowym, o jakimkolwiek charakterze i zakresie, z klubem zakwalifikowanym do wyższej kategorii(np. akademia piłkarska, klub związany umową o współpracę w zakresie szkolenia młodzieży), klub pozyskujący jest zobowiązany do uiszczenia ekwiwalentu wyliczonego w oparciu o mnożnik określony dla klubu wyższej kategorii klasy rozgrywkowej.

Tak jak dotychczas wskazane zostały organy związkowe właściwe w sprawie określenia wysokości ekwiwalentu, jeżeli kluby nie mogą dojść do porozumienia w tej kwestii, przy czym postępowanie w sprawie będzie mogło być wszczęte na wniosek jednego z zainteresowanych klubów, złożonego nie później niż 24 miesiące od zmiany przynależności klubowej zawodnika. Tym samym zostanie wprowadzony swoisty okres przedawnienia opłaty za wyszkolenie zawodnika.

Reasumując, zapisy nowej uchwały sprawiają, że zasady ustalania ekwiwalentu za wyszkolenie zawodników ulegną gruntownej zmianie. Wydaje się jednak,
że o ile kwoty ekwiwalentu wyliczone na podstawie przedmiotowego aktu będą niższe niż ustalone dotychczasowo (co zapewne spotka się z ambiwalentnymi reakcjami, gdyż z jeden strony kluby pozyskujące uzyskają mniej, ale z drugiej wysokość ekwiwalentu jest bardzo często „hamulcem” w rozwoju młodego zawodnika), to na pewno zostają uproszczone sposoby jego obliczania, co będzie z kolei dużym ułatwieniem dla klubów.

Pełny tekst uchwały nr V/88 Zarządu PZPN z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie określania zasad ustalania ekwiwalentu za wyszkolenie zawodników znajdziesz tutaj (klik!).