Obowiązki podatkowe klubów sportowych

W związku z końcem roku podatkowego Wielkopolski ZPN przypomina o obowiązkach podatkowych klubów wypłacających bezpośrednio sędziom i obserwatorom ekwiwalenty za prowadzenie zawodów.


Wokół kwestii wystawiania przez kluby informacji o wysokości dochodu sędziom w postaci druku PIT-11 rokrocznie pojawia się wiele wątpliwości i sporów czy jest to konieczne. By sprawę wyjaśnić, przedstawiamy poniżej interpretację prawną właściwą dla sprawy.

Zgodnie z art. 13 pkt 2) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej jako „ustawa o PIT”) przychody sędziów z tytułu prowadzenia zawodów sportowych są zaliczane do tzw. przychodów z działalności wykonywanej osobiście. Pomimo powyższego oraz faktu, iż należna kwota nie przekracza czasami 200 zł nie ma w tym przypadku zastosowania do tychże należności art. 30 ust. 1 pkt 5a ustawy o PIT (zryczałtowany podatek), bowiem przedmiotowe zobowiązanie nie jest regulowane na podstawie umowy tzn. pomiędzy klubem sportowym a sędzią prowadzącym zawody nie istnieje stosunek prawny w postaci umowy łączącej ww. podmioty. Tym samym kluby są zobligowane do pobierania i odprowadzenia zaliczek na podatek zgodnie z przepisami ustawy.

Ponadto kluby jako płatnicy podatku PIT mają obowiązek (art. 42 ust. 2 pkt 1 ustawy o PIT), w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym przekazania sędziom oraz do końca stycznia właściwym urzędom skarbowym imiennych informacji o wysokości dochodu tzw. PIT-11.

Poniżej przedstawiamy odnośniki do interpretacji skarbowych w przedmiotowym zakresie:

https://www.podatki.biz/interpretacje/0264951.txt

https://interpretacje-podatkowe.org/sedzia/itpb2-4511-282-15-mu