fot. Maciej Pelka 1 liga

Sprawdzenie tożsamości zawodników

W związku z pojawiającymi się problemami przypominamy procedurę działania przy sprawdzaniu tożsamości zawodników pkt. 12 Regulaminu Rozgrywek 2020/21.

§ 12
1. Zawodnik uczestniczący w spotkaniach mistrzowskich lub pucharowych musi posiadać aktualny
dokument potwierdzający tożsamość pozwalający na identyfikację zawodnika. Dopuszcza się
możliwość gry na podstawie:
A. Dowodu osobistego;
B. Paszportu;
C. Prawa jazdy;
D. Legitymacji szkolnej;
E. Bądź innego dokumentu ze zdjęciem, który pozwoli na identyfikację zawodnika przez
sędziego;
F. Dokumentu w formie elektronicznej (elektronicznego dowodu osobistego);
G. Dokumentu ze zdjęciem zarejestrowanego w systemie Extranet.
2. W przypadku zawodników młodzieżowych, którzy nie posiadają jeszcze legitymacji szkolnej (w
szczególności klasy rozgrywkowe Żak F2 oraz Żak F1) sprawdzanie tożsamości może odbyć się na
podstawie formularza rejestracyjnego ze zdjęciem bądź kserokopii.
3. Brak posiadania dokumentu potwierdzającego tożsamość jest równoznaczne z faktem, że dany
zawodnik jest nieuprawniony w danym meczu.
4. Drużyna ma prawo, najpóźniej do zakończenia zawodów, zgłaszać sędziemu protesty
dotyczące maksymalnie 4 zawodników drużyny przeciwnej. Sprawdzanie tożsamości zawodników
może dotyczyć wyłącznie tych zawodników, którzy w chwili zgłaszania żądania przebywają na
płycie boiska.
5. Protest musi być sporządzony na piśmie, podpisany czytelnie przez kierownika drużyny i
przekazany sędziemu (sędziemu technicznemu/asystentowi nr 1, jeśli odbywa się to w czasie
gry). W najbliższej przerwie w grze sędzia informuje kierownika drużyny przeciwnej o fakcie
wpłynięcia protestu – to zobowiązuje kierownika do zatrzymania zawodnika/ów, którego/ych
tożsamość jest kwestionowana, do dyspozycji sędziego do momentu sprawdzenia.
6. Sprawdzenie tożsamości zawodników odbywa się przed zawodami, w przerwie zawodów lub
niezwłocznie (ale nie później niż 15 minut) po zakończeniu zawodów – zależnie od momentu
wpłynięcia protestu. Dokonuje tego sędzia w obecności zainteresowanego zawodnika oraz
kierowników obu drużyn, którym przekazuje swoją opinię. Jeśli nie satysfakcjonuje ona drużyny
wnoszącej protest lub potwierdza ona zasadność protestu, sędzia musi opisać całe zdarzenie w
sprawozdaniu.
7. W przypadku, gdy zawodnik nie stawi się na kontrolę tożsamości (po uprzednim zgłoszeniu tego faktu
kapitanowi jego drużyny), zawodnik zostaje uznany za nieuprawnionego do gry w tym meczu.
Zawodnik, jego trener lub kierownik, kapitan zespołu i drużyna ponoszą konsekwencje dyscyplinarne
takie same jak za wstawienie do gry zawodnika pod obcym nazwiskiem.
8. Żądanie sprawdzenia tożsamości maksymalnie 4 zawodników biorących udział w zawodach,
przysługuje również obecnemu na zawodach trenerowi edukatorowi Wielkopolskiego ZPN lub
trenerowi powiatowemu Wielkopolskiego ZPN. Ust. 4 – 6 niniejszego § stosuje się odpowiednio.