KURSY TRENERSKIE

Organizację kształcenia trenerskiego zgodnie z wymogami konwencji trenerskiej UEFA i karty Grassroots UEFA reguluje Uchwała Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej nr V/75 z dnia 25 maja 2017 roku. Określa ona rodzaje kursów, ich format, a także wszelkie warunki, jakie muszą spełnić kandydaci, by dostać się na dane szkolenie i zdobyć odpowiednie uprawnienia.

KURSY ORGANIZOWANE PRZEZ WIELKOPOLSKI ZPN

Wojewódzkie Związki mogą organizować następujące rodzaje kursów:
- UEFA A
- UEFA B i A ZINTEGROWANY
- UEFA B
- UEFA B WYRÓWNAWCZY
- UEFA FUTSAL B
- GOALKEEPER B
- FUTSAL C
- GRASSROOTS C
- GRASSROOTS D
Liczba możliwych do przeprowadzenia w trakcie roku kursów jest ograniczona. Kolejne kursy danego stopnia mogą się rozpoczynać po zamknięciu wcześniejszego kursu. Wyjątkiem są kursy Grassroots C i Grassroots D, które można prowadzić na "zakładkę", czyli jednocześnie więcej niż jeden.

OGÓLNE ZASADY APLIKACJI PRZEZ TRENERÓW NA KURSY

Niezależnie od rodzaju kursu, kandydaci na trenerów muszą posiadać średnie wykształcenie i być osobami niekaranymi. Niezbędne jest również ukończenie kursu pierwszej pomocy, przy czym osoby, które nie zrobią tego wcześniej, będą miały możliwość przejścia stosownego szkolenia zorganizowanego specjalnie dla nich przez Wielkopolski ZPN przed rozpoczęciem kursu.

Osoba ubiegająca się o przyjęcie na dany kurs składa - za pośrednictwem systemu PZPN 24 - wniosek zawierający:
- imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, numer PESEL, adres zamieszkania, telefon i e-mail wnioskodawcy;
- określenie wykształcenia wnioskodawcy i określenie stażu trenerskiego z wyszczególnieniem miejsc pracy, funkcji, klas rozgrywkowych, w jakich wykonywał swój zawód;
- w przypadku zawodniczego uprawiania piłki nożnej - przebieg kariery zawodniczej;
- oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych;
- zobowiązanie do wykonywania wcześniej przewidzianych w przepisach wewnętrznych PZPN obowiązków trenera piłki nożnej

Do wniosku dołączone powinny być:
- skan świadectwa ukończenia szkoły średniej;
- skan dyplomu ukończenia kursu trenerskiego - gdy jest to wymagane do zapisanie się na dany kurs:
- skan zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego - ważne 6 miesięcy od daty wystawienia;
- skan oświadczenia o braku lub wszczęciu/trwaniu postępowania dyscyplinarnego za przewinienie korupcji w sporcie oraz o karach dyscyplinarnych, w tym w szczególności za przewinienia dyscyplinarne określone w art. 79 Regulaminu Dyscyplinarnego (do pobrania w trakcie aplikacji na kurs);
- skan oświadczenia o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych;
- skan zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań medycznych do podjęcia zajęć praktycznych na kursie trenerskim;
- skan zaświadczenia o ukończeniu kursu pierwszej pomocy.

Zapisy na wszystkie kursy organizowane przez Wielkopolski ZPN przyjmowane są poprzez platformę PZPN24.

Uchwała nr III/29 z dnia 9 lutego 2022 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie Organizacji Kursów Kształcenia Trenerów Piłki Nożnej Zgodnie Z Wymogami Konwencji Trenerskiej UEFA 2020 oraz Karty Grassroots UEFA