INFORMACJE KOMISJI ODZNACZEŃ

Kluby chcące uhonorować osoby zasłużone w działalności piłkarskiej na ich rzecz, mogą zwracać się z wnioskami o nadanie wyróżnień do Komisji Odznaczeń Wielkopolskiego ZPN. W jej kompetencjach znajduje się rozpatrywanie bądź opiniowanie zgłoszeń dotyczących:
- odznaki honorowej Wielkopolskiego ZPN;
- odznaki honorowej PZPN;
- medalu za wybitne osiągnięcia w rozwoju piki nożnej;
- tytułu sędziego honorowego / zasłużonego;
- medalu "Za Zasługi Dla Piłki Nożnej";
- medalu "Za Zasługi Dla Sportu".

Do ubiegania się o przyznanie wyżej wymienionych wyróżnień, konieczne jest złożenie właściwego wniosku, którego wzór pobrać można poniżej. Dokumenty należy wypełnić czytelnie i dostarczyć osobiście do sekretariatu Związku, przesłać listownie do siedziby Wielkopolskiego ZPN (Warmińska 1, 60-622 Poznań z dopiskiem "Komisja Odznaczeń"

Niezbędnym warunkiem formalnym rozpatrzenia wniosków jest ich złożenie w nieprzekraczalnym terminie 60 dni przed planowaną uroczystością odznaczanie osób zasłużonych.

Zgodnie z regulaminem uchwalonym przez Polski Związek Piłki Nożnej, do ubiegania się o medal "za wybitne osiągnięcia w rozwoju piłki nożnej" spełnić trzeba określone wymagania. Otrzymać go mogą jedynie osoby uprzednio wyróżnione Złotą Honorową Odznaką PZPN, które mają dodatkowo udokumentowany odpowiednio długi staż. W zależności od rodzaju medalu wynosi on:
- medal brązowy - minimum 30 lat działalności;
- medal srebrny - minimum 35 lat działalności;
- medal złoty - minimum 40 lat działalności.

Odrębne regulacje dotyczą również odznaki "Za zasługi dla Sportu", którą przyznaje Ministerstwo Sportu i Turystyki. Tę otrzymać można za wybitne wyniki sportowe wychowanków osoby proponowanej do odznaczenia, publikacje z zakresu teorii i praktyki sportu, prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych na rzecz sportu i wspieranie sportu. Oprócz udokumentowania pracy i osiągnięć, konieczne jest przedłożenie przez kandydata oświadczenia o niekaralności za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe. Pismo przewodnie złożyć należy do Ministerstwa w terminie nie później niż 60 dni przed proponowanym terminem wręczenia odznaki. Nie dotrzymanie któregokolwiek z powyższych warunków skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.


WNIOSKI DO POBRANIA

ODZNAKA HONOROWA WIELKOPOLSKIEGO ZPN
NOWE! ODZNAKA HONOROWA PZPN - DLA OSOBY
NOWE! ODZNAKA HONOROWA PZPN - DLA KLUBU
MEDAL ZA WYBITNE OSIĄGNIĘCIA W ROZWOJU PIŁKI NOŻNEJ
TYTUŁ SĘDZIEGO HONOROWEGO / ZASŁUŻONEGO
NOWE! MEDAL "ZA ZASŁUGI DLA PIŁKI NOŻNEJ"
MEDAL "ZA ZASŁUGI DLA SPORTU"