DOKUMENTY I WYMOGI LICENCYJNE

10.1.1. WNIOSEK O PRZYZNANIE LICENCJI DLA KLUBU
10.1.2. USTANOWIENIE PEŁNOMOCNIKA KLUBU DS. PROCEDURY LICENCYJNEJ
10.2.1. OŚWIADCZENIE W PRZEDMIOCIE KRYTERIUM PRAWNEGO
10.2.2. OŚWIADCZENIE W PRZEDMIOCIE KRYTERIUM SPORTOWEGO
10.2.3. OŚWIADCZENIE W PRZEDMIOCIE KRYTERIUM INFRASTRUKTURALNEGO
10.2.3. ZAŁĄCZNIK - INFORMACJA O OBIEKCIE SPORTOWYM
10.2.4. OŚWIADCZENIE W PRZEDMIOCIE WYPEŁNIENIA KRYTERIUM DOTYCZĄCEGO PERSONELU
10.2.5. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WYPEŁNIENIA KRYTERIUM FINANSOWEGO
10.4.2. UMOWA NA SZKOLENIE MŁODZIEŻY
FORMULARZE DLA ZESPOŁÓW III LIGI

WYCIĄG Z PODRĘCZNIKA LICENCYJNEGO
PODSTAWOWE WYMOGI


5.3. Kryteria (str.16)
S.01 Zespoły młodzieżowe

2) Wlkp. ZPN dopuszcza aby Wnioskodawca, który nie posiada tylu drużyn młodzieżowych (w szczególnie uzasadnionych przypadkach), mógł podpisać stosowną umowę na szkolenie młodzieży z innym podmiotem zajmującym się wyłącznie szkoleniem młodzieży.
Taką umowę Wnioskodawca musi dołączyć do wniosku licencyjnego i przekazać do Wlkp. ZPN. Wnioskodawca ponosi odpowiedzialność za utrzymanie i funkcjonowanie drużyn, których dotyczy zawarte porozumienie. Wszystkie zespoły młodzieżowe muszą uczestniczyć w oficjalnych rozgrywkach zatwierdzonych przez PZPN lub Wlkp. ZPN i rozgrywanych na poziomie krajowym lub regionalnym.


6.3. Kryteria administracyjno-organizacyjne (str. 18 i 19)
I.02 Regulamin wewnętrzny (str. 19)

1) Stadion klubu IV ligi oraz pozostałych klas rozgrywkowych musi posiadać wewnętrzny regulamin obiektu lub regulamin zawodów piłkarskich nie będących imprezą masową.


6.4. Szczegółowe kryteria infrastrukturalne (str. 19 i 20)
I.03 Pojemność (str. 19)

Klub występujący o licencje zobowiązany jest do posiadania obiektu piłkarskiego na którym zgodnie z aktualnym zezwoleniem mogą być przeprowadzane zawody piłkarskie, mającego minimum indywidualnych miejsc siedzących (siedzisk) dla publiczności:
a) 300 - w przypadku klubu IV ligi;
b) 200 - w przypadku klubu klasy okręgowej;
c) 100 - w przypadku klubów klasy A.


I.05 Miejsce dla kibiców drużyny gości (str. 20)

1) Na stadionach/obiektach sportowych klubów IV ligi i klasy Okręgowej co najmniej 5% łącznej liczby miejsc przewidzianych dla publiczności musi być udostępnionych dla kibiców drużyny gości w oddzielnym sektorze.
2) Klub musi posiadać trwale wydzielony sektor na widowni dla kibiców gości z osobną drogą dojścia, wyposażony w indywidualne miejsca siedzące.


I.07 Obszar pola gry (str. 21)

1) W skład obszaru pola gry wchodzi: pole gry (boisko) wraz z bezpośrednim otoczeniem, oddzielonym od widowni.
2) Stadion/obiekt sportowy na którym swoje mecze rozgrywają kluby IV ligi i klasy Okręgowej muszą być wyposażone w stabilne ogrodzenie oddzielające obszar pola gry od widowni, o wysokości minimum 1,2 m, wyposażone w pomalowane na odróżniający je od pozostałego ogrodzenia, bramki ewakuacyjne.
3) Na stadionie/obiekcie sportowym na którym swoje mecze rozgrywają kluby pozostałych klas, obszar pola gry powinien być oddzielony od widowni.
4) Tablice czy bandy reklamowe lub inne przeszkody stałe znajdujące się w obszarze pola gry muszą być usytuowane w minimalnej odległości 3 m od linii bocznych i 5 m od linii końcowej pola gry.


I.11 Szatnie dla drużyn (str. 22)

1) W klubach IV ligi obiekt sportowy musi być wyposażony w szatnie dla obu drużyn o powierzchni minimum 20 m2 (nie wlicza się w to powierzchni natrysków i toalet) i takim samym standardzie mające minimum 20 miejsc siedzących.
Kluby klas okręgowych i pozostałych
muszą posiadać szatnie dla zawodników obu drużyn mogących pomieścić minimum 18 osób.
2) Szatnie muszą odpowiadać standardom powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów prawa budowlanego, bhp oraz muszą spełniać podstawowe wymogi sanitarno-epidemiologiczne.


I.13 Parking (str. 22)

1) Dla klubów, sędziów, działaczy klubu i innych osób funkcyjnych gości muszą być udostępnione wyznaczone miejsca parkingowe.
2 Miejsca parkingowe muszą spełniać powszechnie obowiązujące przepisy prawa budowlanego oraz muszą się one znajdować nie dalej niż 500m od stadionu.


7.3. Kryteria dotyczące personelu (str.25 i 26)
P.02 Kierownik ds. bezpieczeństwa (str. 26)

1) Wnioskodawca ubiegający się o licencję uprawniającą do udziału w rozgrywkach IV ligi musi wyznaczyć kierownika ds. bezpieczeństwa odpowiedzialnego za problematykę ochrony i bezpieczeństwa. Kierownik ds. bezpieczeństwa musi być dostępny podczas meczów rozgrywanych przez klub w charakterze gospodarza. Kierownik ds. bezpieczeństwa musi ponadto spełniać stosowne wymogi określone przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym przez ustawę o bezpieczeństwie imprez masowych.
2) Wnioskodawca ubiegający się o licencję uprawniającą do udziału w rozgrywkach pozostałych klas podczas meczów rozgrywanych przez klub w charakterze gospodarza wyznacza osobę odpowiedzialną za zapewnienie ochrony i bezpieczeństwa podczas zawodów. (koordynator ds. bezpieczeństwa).
W przypadku, gdy z uwagi na charakter zawodów, powszechnie obowiązujące przepisy prawa nakładają obowiązek spełnienia dodatkowych wymogów, klub zobowiązany jest do ich spełnienia.


P.06 Służby porządkowe (str. 26)

1) Wnioskodawca musi zapewnić odpowiednią ilość służb porządkowych i informacyjnych zapewniających bezpieczeństwo i obsługę meczów rozgrywanych przez klub w charakterze gospodarza.
2) Liczba służb porządkowo – informacyjnych winna wynikać z analizy zagrożenia infrastruktury stadionu, ilości uczestniczących kibiców gospodarzy i gości. Decyzję co do ilości służb na wniosek kierownika podejmuje Zarząd Klubu.W zależności od klasy rozgrywkowej zaleca się minimalną liczbę do zabezpieczenia meczów mistrzowskich w ramach:
IV ligi – min 10 osób;
Klasy Okręgowej – min. 5 osób;
Pozostałych klas rozgr. – min 3 osoby.

W przypadku, gdy z uwagi na charakter zawodów, powszechnie obowiązujące przepisy prawa nakładają obowiązek spełnienia dodatkowych wymogów, klub zobowiązany jest do ich spełnienia.