Ciasteczka

Cookies i analityka internetowa

Cookies i analityka internetowa

Aby uatrakcyjni? nasz? stron? internetow? oraz umo?liwi? korzystanie z okre?lonych funkcji w celu wy?wietlenia odpowiednich produktów lub do celów bada? rynkowych, stosujemy na naszych stronach tzw. pliki cookies. Powy?sze - w ramach analizy i oceny interesów - s?u?y ochronie naszego prawnie uzasadnionego interesu, polegaj?cego na optymalnej prezentacji naszej oferty. Cookies s? ma?ymi plikami tekstowymi, które s? automatycznie zapisywane na Pa?stwa urz?dzeniu ko?cowym. Niektóre u?ywane przez nas cookies s? usuwane po zako?czeniu sesji przegl?darki internetowej, tzn. po jej zamkni?ciu (tzw. cookies sesyjne). Inne cookies s? zachowywane na Pa?stwa urz?dzeniu ko?cowym i umo?liwiaj? nam rozpoznanie Pa?stwa przegl?darki przy kolejnym wej?ciu na stron? (trwa?e cookies). Czas przechowywania podany jest w ustawieniach cookies Pa?stwa przegl?darki internetowej. Przegl?dark? mo?na skonfigurowa? w ten sposób, aby otrzymywa? informacj? o stosowaniu cookies i mie? mo?liwo?? decydowania o ich akceptacji lub odrzuceniu w okre?lonych przypadkach lub ca?kowicie. Przegl?darki zarz?dzaj? ustawieniami cookies na ró?ne sposoby. W menu pomocniczym przegl?darki internetowej znajd? Pa?stwo wyja?nienia dotycz?ce zmiany ustawie? cookies. Dost?pne s? one pod nast?puj?cymi linkami:

Internet Explorer™: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Safari™: http://safari.helpmax.net/pl/ochrona-i-prywatnosc/usuwanie-plikow-cookie/
Chrome™: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl&hlrm=en
Firefox™: https://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek
Opera™: http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html

obrazek testowy

W przypadku braku zgody na wykorzystywanie plików cookies funkcjonalno?? naszej strony internetowej mo?e zosta? ograniczona. Niniejsza strona internetowa korzysta w ramach Google Analytics (zobacz ni?ej) równie? z tzw. plików cookies DoubleClick, które umo?liwiaj? rozpoznanie Pa?stwa przegl?darki w przypadku korzystania z innych stron internetowych. Informacje generowane automatycznie przez cookies, dotycz?ce Pa?stwa korzystania z niniejszej strony internetowej, s? przekazywane do serwera Google w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane. Z uwagi na aktywowan? na niniejszej stronie internetowej anonimizacj? IP, Pa?stwa adres IP jest skracany przed przekazaniem dalej w obr?bie pa?stw cz?onkowskich Unii Europejskiej lub w innych pa?stwach b?d?cych stron? Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyj?tkowych przypadkach pe?ny adres IP jest przekazywany do serwera Google w Stanach Zjednoczonych i tam skracany. Anonimizowany adres IP przekazany przez Pa?stwa przegl?dark? w ramach Google Analytics nie jest ??czony z innymi danymi Google.

Google b?dzie korzysta? z tych informacji, aby sporz?dzi? raport dotycz?cy aktywno?ci na stronie internetowej oraz w celu ?wiadczenia innych us?ug zwi?zanych z korzystaniem ze strony internetowej. Powy?sze - w ramach analizy i oceny interesów - s?u?y ochronie naszego prawnie uzasadnionego interesu, polegaj?cego na optymalnym i efektywnym dzia?aniu naszej strony internetowej na rynku. Google przeka?e powy?sze informacje osobom trzecim, je?li wymagaj? tego przepisy prawa lub je?li osoby trzecie przetwarzaj? powy?sze dane na zlecenie Google.

Google Double Click stanowi ofert? Google LLC. (www.google.com).
Google LLC ma siedzib? g?ówn? w USA i posiada certyfikat EU-US-Privacy Shield. Aktualny certyfikat dost?pny jest pod tym linkiem. W ramach umowy pomi?dzy USA a Komisj? Europejsk? ta ostatnia stwierdzi?a odpowiedni poziom ochrony danych w przypadku przedsi?biorstw posiadaj?cych certyfikat Privacy Shield.

Mog? Pa?stwo dezaktywowa? cookies DoubleClick klikaj?c w link. Ponadto mog? Pa?stwo zasi?gn?? informacji na temat stosowania cookies i odpowiednich ustawie? na stronie Digital Advertising Alliance. Mog? Pa?stwo równie? tak skonfigurowa? swoj? przegl?dark?, aby otrzymywa? informacj? o stosowaniu cookies i mie? mo?liwo?? decydowania o ich akceptacji lub odrzuceniu w okre?lonych przypadkach lub ca?kowicie. W przypadku braku akceptacji wykorzystywania plików cookies funkcjonalno?? naszej strony internetowej mo?e zosta? ograniczona.

Zastosowanie Google (Universal) Analytics do celów analityki internetowej
Nasza strona internetowa u?ywa Google (Universal) Analytics, narz?dzia do analityki internetowej firmy Google Inc. (www.google.com). Powy?sze - w ramach analizy i oceny interesów - s?u?y ochronie naszego prawnie uzasadnionego interesu, polegaj?cego na optymalnej prezentacji naszej oferty. Google (Universal) Analytics korzysta z metod, które umo?liwiaj? analiz? korzystania przez Pa?stwa ze strony internetowej - na przyk?ad pliki cookies. Automatycznie zgromadzone informacje dotycz?ce korzystania przez Pa?stwa z niniejszej strony internetowej s? przekazywane z regu?y do serwera Google w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane. Z uwagi na aktywowan? na niniejszej stronie internetowej anonimizacj? IP, Pa?stwa adres IP jest skracany przed przekazaniem dalej w obr?bie pa?stw cz?onkowskich Unii Europejskiej lub w innych pa?stwach b?d?cych stron? Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyj?tkowych przypadkach pe?ny adres IP jest przekazywany do serwera Google w Stanach Zjednoczonych i tam skracany. Zanonimizowany adres IP przekazany przez Pa?stwa przegl?dark? w ramach Google Analytics co do zasady nie jest ??czony z innymi danymi Google.

Google LLC ma siedzib? g?ówn? w USA i posiada certyfikat EU-US-Privacy Shield. Aktualny certyfikat dost?pny jest pod tym linkiem. W ramach umowy pomi?dzy USA a Komisj? Europejsk? ta ostatnia stwierdzi?a odpowiedni poziom ochrony danych w przypadku przedsi?biorstw posiadaj?cych certyfikat Privacy Shield.

Mog? Pa?stwo zapobiec rejestrowaniu zgromadzonych przez pliki cookies danych dotycz?cych korzystania przez Pa?stwa z naszej strony internetowej (w tym Pa?stwa adresu IP) przez Google, jak równie? przetwarzaniu tych danych przez Google, je?li pobior? i zainstaluj? Pa?stwo wtyczk? do przegl?darki znajduj?c? si? pod linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl

Alternatywnie – zamiast instalacji wtyczki do przegl?darki internetowej mog? Pa?stwo równie? klikn?? w niniejszy link aby wy??czy? gromadzenie danych przez Google Analytics na naszej stronie internetowej. Na Pa?stwa urz?dzeniu ko?cowym zapisany zostanie wówczas plik cookie opt-out. Je?li usun? Pa?stwo pliki cookies, wówczas musz? Pa?stwo ponownie klikn?? w powy?szy link.

WZPN wykorzystuje pliki cookie w celach statystycznych, funkcjonalnych, oraz do personalizacji reklam. Klikając „akceptuję” wyrażają Państwo zgodę na użycie wszystkich plików cookie. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, prosimy o zmianę ustawień lub opuszczenie serwisu. Aby dowiedzieć się więcej, prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką Cookies zawartą w Polityce Prywatności..

Akceptuję Ustawienia cookies

Ustawienia cookies

Ta strona korzysta z plików cookie, aby poprawić wrażenia podczas poruszania się po witrynie. Spośród nich pliki cookie, które są sklasyfikowane jako niezbędne, są przechowywane w przeglądarce, ponieważ są niezbędne do działania podstawowych funkcji witryny. Używamy również plików cookie stron trzecich, które pomagają nam analizować i rozumieć, w jaki sposób korzystasz z tej witryny. Te pliki cookie będą przechowywane w Twojej przeglądarce tylko za Twoją zgodą. Masz również możliwość rezygnacji z tych plików cookie. Jednak rezygnacja z niektórych z tych plików cookie może wpłynąć na wygodę przeglądania.