Jak Zostać Członkiem Wielkopolskiego ZPN?

Aby przystąpić do rozgrywek organizowanych przez Wielkopolski ZPN, należy być jego członkiem. Zasady przyjęcia w poczet zrzeszonych klubów określa Uchwała nr XII/194 z dnia 11 grudnia 2015 r. Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej o członkostwie oraz Statut Wielkopolskiego ZPN. Członkami zwyczajnymi są kluby sportowe, w tym uczniowskie kluby sportowe, posiadające zespoły (męskie lub żeńskie) piłki nożnej 11–osobowej, futsalu lub plażowej oraz osobowość prawną i siedzibę na terenie województwa wielkopolskiego. Kluby stając się członkiem związku wojewódzkiego, automatycznie stają się również członkiem PZPN.

Przyjęcie w poczet członków następuje na wniosek zainteresowanego na podstawie uchwały podjętej przez Zarząd Wielkopolskiego ZPN. W chwili obecnej, za przyjęcie w poczet członków aktualnie nie pobierane jest wpisowe. Nie należy jednak tego mylić z innymi opłatami - składką członkowską, którą należy opłacić rokrocznie, a jej wysokość na każdy rok określa uchwała Zarządu, a także z wpisowym do rozgrywek.

Do wniosku o przyjęcie jako członka zainteresowany klub, zgodnie z uchwałą PZPN, musi dołączyć następujące dokumenty:
- deklarację członkowską według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały (do pobrania poniżej);
- aktualny odpis z właściwego rejestru lub ewidencji;
- uwierzytelnioną kopię statutu Klubu;
- zgłoszenie co najmniej jednego zespołu do rozgrywek organizowanych przez WZPN lub PZPN oraz złożenie wniosku licencyjnego, jeżeli jest to wymagane na podstawie odrębnych przepisów;
- podpisaną deklarację przestrzegania statutów, regulaminów, wytycznych i decyzji FIFA, UEFA, PZPN i WZPN oraz innych podmiotów prowadzących rozgrywki, realizacji obowiązków członkowskich, określonych w art.19 Statutu PZPN, przestrzegania Przepisów Gry w piłkę nożną uchwalanych przez IFAB lub FIFA (w przypadku piłki halowej), a także poddania wszelkich sporów z podmiotami podlegającymi jurysdykcji FIFA, UEFA, PZPN, WZPN oraz innych podmiotów prowadzących rozgrywki, organom jurysdykcyjnym tych organizacji oraz/względnie Trybunałowi Arbitrażowemu ds. Sportu w Lozannie (CAS) - według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do uchwały (do pobrania poniżej);
- listę osób fizycznych, upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji kandydującej wobec osób trzecich;
- kopię protokołu zebrania założycielskiego lub ostatniego walnego zebrania organizacji kandydującej, zawierającego uchwałę w sprawie przystąpienia do Związku;
- dowody wpłaty składki członkowskiej do PZPN, WZPN oraz innego podmiotu prowadzącego rozgrywki.
- podpisaną deklarację przyjęcia i stosowania „Regulaminu Ochrony Danych dla PZPN i jego członków” - według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do uchwały (do pobrania poniżej);

Ponadto przy rejestracji Klubu warto od razu złożyć też oświadczenie do utworzenia klubowego konta mailowego w domenie @wielkopolskizpn.pl. Każdy klub jest zobligowany do posiadania takiej skrzynki, na którą wysyłana jest wszelka korespondencja związkowa. Dokument do wypełnienia również można pobrać poniżej.


Kluby muszą posiadać osobowość prawną - wymóg taki stawia ustawa o sporcie. Nie przesądza się natomiast w jakiej formie ma działać klub. Zgodnie z zapisami § 5 ust. 1 uchwały o członkostwie, członek Związku może działać pod postacią stowarzyszenia, spółki akcyjnej, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub uczniowskiego klubu sportowego. Zgodnie z ust. 2 klub występujący w rozgrywkach IV ligi i niższych klas rozgrywkowych może działać także pod postacią fundacji.

Najpopularniejszą formą prawną jest stowarzyszenie. Musi ono jednak posiadać osobowość prawną, a więc być wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego albo ewidencji prowadzonej przez starostę/prezydenta miasta na prawach powiatu. Nie może być to tzw. stowarzyszenie zwykłe w rozumieniu ustawy – Prawo o stowarzyszeniach, ponieważ nie ma ono osobowości prawnej. Wpis do ewidencji starosty/prezydenta miasta na prawach powiatu jest możliwy tylko dla klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej.

Inną często spotykaną formą są uczniowskie kluby sportowe. One też są de facto stowarzyszeniami, ale nie podlegają wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, tylko do ewidencji uczniowskich klubów sportowych prowadzonej przez starostę/prezydenta miasta na prawa powiatu właściwego ze względu na siedzibę klubu. W pozostałym zakresie stosuje się do nich przepisy ustawy – Prawo o stowarzyszeniach.

Założenie stowarzyszenia czy uczniowskiego klubu sportowego jest co do zasady bezpłatne. Wpis stowarzyszenia do Krajowego Rejestru Sądowego bądź ww.ewidencji jest wolny od opłat.


Stając się członkami Związku, kluby zyskują określone prawa, ale też i nałożone na nie zostają obowiązki. Są one uwarunkowane Statutem Wielkopolskiego ZPN. Do obowiązków członków należy:
- przestrzeganie przepisów statutu oraz postanowień i uchwał organów Wielkopolskiego ZPN i PZPN;
- opłacanie składek i innych świadczeń na rzecz Wielkopolski ZPN i PZPN;
- branie czynnego udziału w działalności Wielkopolski ZPN, zwłaszcza uczestniczenie w systemie współzawodnictwa;|
- przestrzeganie zasad współżycia społecznego;
- podnoszenie poziomu sportowego i kulturalnego działaczy sportowych, zawodników, trenerów, instruktorów oraz pracowników zatrudnionych w klubie;
- dbanie o dobre imię Wlkp. ZPN oraz o właściwy klimat wokół polskiej piłki nożnej;
- formułowanie w swoich statutach lub umowach związanych z uprawianiem sportu piłki nożnej klauzul przewidujących kompetencje Piłkarskiego Sądu Polubownego PZPN dla rozpatrywania sporów majątkowych i sporów o prawa niemajątkowe oraz kompetencje Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu w Lozannie lub niezależnego sądu arbitrażowego dla rozpoznawania międzynarodowych lub krajowych sporów dyscyplinarnych i regulaminowych oraz bezwzględnego przestrzegania zakazu kierowania sporów do sądów powszechnych;
- prowadzenie działalności na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz własnych statutów, zgodnych ze statutem Wielkopolskiego ZPN i PZPN;
- przekazywanie do Wielkopolskiego ZPN wszelkich zmian swoich statutów oraz danych dotyczących członków władz oraz innych osób uprawnionych do składania skutecznych oświadczeń woli wobec osób trzecich;
- nie utrzymywania żadnych relacji natury sportowej z członkami Wielkopolskiego ZPN, którzy są zawieszeni lub zostali wykluczeni.

Prawa członków:
- uczestniczenie z głosem stanowiącym w Walnym Zgromadzeniu Delegatów za pośrednictwem swoich delegatów, którym przysługuje czynne i bierne prawo wyboru do władz Wielkopolskiego ZPN;
- branie udziału w zawodach, szkoleniach, konferencjach, sympozjach oraz imprezach rekreacyjnych i sportowych organizowanych przez Wielkopolski ZPN;
- wysuwanie postulatów i wniosków wobec władz Wielkopolskiego ZPN oraz ocena stanu ich realizacji;
- wnioskowanie do władz Wielkopolskiego ZPN o udzielenie pomocy w zakresie realizacji ich statutowych działań;
- reprezentowanie Wielkopolskiego ZPN we współzawodnictwie organizowanym przez PZPN lub inne stowarzyszenia;
- korzystania z innych uprawnień wynikających ze statutu i działalności Wielkopolskiego ZPN.

Zgłoszenie Klubu do Wielkopolskiego ZPN

WZPN wykorzystuje pliki cookie w celach statystycznych, funkcjonalnych, oraz do personalizacji reklam. Klikając „akceptuję” wyrażają Państwo zgodę na użycie wszystkich plików cookie. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, prosimy o zmianę ustawień lub opuszczenie serwisu. Aby dowiedzieć się więcej, prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką Cookies zawartą w Polityce Prywatności..

Akceptuję Ustawienia cookies

Ustawienia cookies

Ta strona korzysta z plików cookie, aby poprawić wrażenia podczas poruszania się po witrynie. Spośród nich pliki cookie, które są sklasyfikowane jako niezbędne, są przechowywane w przeglądarce, ponieważ są niezbędne do działania podstawowych funkcji witryny. Używamy również plików cookie stron trzecich, które pomagają nam analizować i rozumieć, w jaki sposób korzystasz z tej witryny. Te pliki cookie będą przechowywane w Twojej przeglądarce tylko za Twoją zgodą. Masz również możliwość rezygnacji z tych plików cookie. Jednak rezygnacja z niektórych z tych plików cookie może wpłynąć na wygodę przeglądania.